Jurisprudentie rechtbank wvggz klachten

Uitspraken Wvggz klachten

Vanaf 1 januari 2020 vind je op deze plek de geanonimiseerde uitspraken van de klachtencommissie patiënten en naasten van Parnassia Groep. Dit in het kader van de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz).

Regio Noord-Holland

Klacht verplichte opname en medicatie ZM Klaagster is het niet eens met verplichte opname en medicatie omdat er nog geen duidelijke diagnose is gesteld. De klachtencommissie vindt de klacht ongegrond. De toegepaste verplichte zorg voldoet aan vereisten van de wet. Bovendien bestaat ernstig nadeel uit maatschappelijke teloorgang en psychische schade voor betrokkene en haar kinderen Lees verder
Klacht toepassing verplichte zorg en omstandigheden insluiting Klacht tegen verplichte injectie en de begeleiding tijdens de insluiting. Volgens klager is er geen sprake geweest van onmiddellijk ernstig nadeel. Hij heeft zich vrijwillig laten opnemen. Ook vindt klager dat hij tijdens zijn insluiting niet goed is begeleid. De klachtencommissie oordeelt dat de klachten ongegrond zijn met uitzondering van de klacht dat klager tijdens zijn separatie niet goed is begeleid. De klachtencommissie is echter niet bevoegd om op deze grond een schadevergoeding toe te kennen aangezien dit onder de Wkkgz valt in plaats van de Wvggz. Het verzoek tot schadevergoeding wordt dan ook afgewezen. Lees verder
Klacht uitgevoerde verplichte zorg ZM Klacht tegen beslissing toedienen van verplichte medicatie. Klaagster is van mening dat er geen sprake is van ernstig nadeel omdat zij niet psychotisch is. Zij verzet zich dan ook tegen een behandeling met medicatie. Ook omdat de medicatie veel negatieve bijwerkingen geeft. Klachtencommissie ziet geen mogelijkheid voor zorg op basis van vrijwilligheid en verklaart de klacht ongegrond. Lees verder
Klacht uitgevoerde verplichte zorg ZM en te late ontvangst besluit Klacht tegen beslissing toepassen verplichte zorg en tegen te late schriftelijke kennisgeving hierover. Klacht tegen de late kennisgeving wordt gegrond verklaard en hiervoor wordt schadevergoeding toegekend. Klachtencommissie kent echter niet het gevraagde bedrag toe dat gebaseerd is op het forfaitair stelsel van de Stichting PVP. Lees verder

Regio Haaglanden

Klacht verplichte medicatie ZM Klacht tegen verplichte zorg in de vorm van medicatie. Tegen de afspraken in is er per ongeluk toch depotmedicatie gegeven voor de rechtszitting. De klachtencommissie betreurt de gang van zaken maar stelt ook vast dat klager niet een extra dosis heeft ontvangen waar hij eventueel schade aan zou kunnen hebben gehad. Klacht is ongegrond. Lees verder
Klacht tegen vrijheidsbeperking CM in verband met corona Klacht tegen beslissing tot beperking bewegingsvrijheden ten tijde van Corona op basis van een algemene bepaling in plaats van de crisismaatregel en het niet verstrekken van informatie over het besluit zelf, de motivatie en klachtwaardigheid van deze beslissing. ​​​​​​​Klacht ongegrond verklaard. Klachtencommissie oordeelt dat beperking bewegingsvrijheid niet alleen op algemene bepaling is opgelegd maar ook als vorm verplichte zorg in crisismaatregel. Ook is de commissie van oordeel dat aan de informatieverplichtingen is voldaan. Lees verder
Klacht tegen verplicht zorg CM Klacht tegen beslissing tot gedwongen opname en de voorgenomen behandeling met medicatie, op basis van een machtiging tot voortzetting van een crisismaatregel. Daarnaast verzoek tot schadevergoeding. Commissie vindt de voorgenomen verplichte zorg gerechtvaardigd en acht deze klacht ongegrond. Wat betreft verzoek tot schadevergoeding stelt commissie dat dit verzoek onvoldoende onderbouwd is met concrete feiten en omstandigheden. Het enkel stellen dat er sprake is geweest van immateriële schade is onvoldoende. Lees verder

Regio Rijnmond

Klacht brieven (art.8.9) niet in begrijpelijke taal klager is van mening dat er niet is voldaan aan de informatieplicht aangezien de aanzeggingsbrieven in het Nederlands zijn geschreven en zij de Nederlandse taal niet beheerst. Dit is volgens klager in strijd met de wet (artikel 1.8 Wvggz). De klachtencommissie verklaart deze klacht ongegrond: artikel 1:8 Wvggz reikt niet zo ver dat er op verweerder een verplichting rust om de brief met het besluit tot het toepassen van verplichte zorg te vertalen Lees verder
Klacht verhoging medicatie en toediening in depotvorm ZM Klager wil geen antipsychotische medicatie in depotvorm omdat hij daarvan gaat hyperventileren en ‘koudeaanvallen’ krijgt. Klachtencommissie vindt de verhoging van de dosering nodig om ernstig nadeel af te wenden en verklaart de klacht ongegrond. Lees verder
Klacht behandeling met medicatie ZM Klacht tegen behandeling met medicatie. De klachtencommissie is van oordeel dat zonder de aangezegde medicatie het ernstig nadeel niet kan worden weggenomen. Klacht wordt ongegrond verklaard. Lees verder
Klacht uitgevoerde verplichte zorg ZM Klacht tegen beslissing tot opname op grond van de Zorgmachtiging. Volgens klager was dit niet nodig omdat er geen sprake was van maatschappelijke teloorgang en/of verwaarlozing. De klachtencommissie is het daarmee eens en vernietigt het besluit tot opname en kent schadevergoeding toe. Lees verder
Klacht tegen opname en medicatie ZM Klacht tegen beslissing opname in accommodatie omdat de behandeling met medicatie, voor zover die al nodig is, ook in ambulante setting plaats kan vinden. Commissie verklaart de klacht ongegrond. De kans dat klager vrijwillig meewerkt is te onzeker en (kortdurende) klinische opname noodzakelijk is om klager in te stellen op medicatie. Lees verder
Klacht toepassing verplichte zorg ZM Klacht tegen beslissing toepassing verplicht zorg in de vorm van toediening van medicatie. Dit is volgens de klager niet nodig nu hij bereid is mee te werken. De Klachtencommissie acht het niet waarschijnlijk dat het ernstig nadeel zonder de voorgenomen behandeling kan worden weggenomen en verklaart de klacht ongegrond. Lees verder
Klacht uitgevoerde verplichte zorg en te late ontvangst besluit. Klacht tegen beslissing verplichte zorg en te late ontvangst besluit. Klager verzoekt om schadevergoeding. De Klachtencommissie verklaart klachten ongegrond en wijst schadevergoeding af. De commissie vindt de voorgenomen verplichte zorg gerechtvaardigd. Lees verder
Klacht uitgevoerde verplichte zorg op grond van ZM Klacht tegen beslissing verplicht zorg en toepassing insluiting zonder dat deze vorm van verplichte zorg was opgenomen in zorgmachtiging. De Klachtencommissie verklaart de klachten ongegrond. De beslissing om klager in te sluiten (separeren) is mondeling toegelicht en wettelijk toegestaan in geval van een noodsituatie. Lees verder
Klacht uitgevoerde verplichte zorg niet opgenomen in CM Klacht tegen beslissing verplichte zorg dat niet is opgenomen in Crisismaatregel. In CM staat alleen opname in een accommodatie als toepasbare vorm van verplichte zorg, maar na opname worden ook 10 andere vormen van verplichte zorg toegepast. Klager vraagt schadevergoeding voor het onrechtmatig uitvoeren van vormen van verplichte zorg bij de klachtencommissie als bij de Rechtbank. Klacht tegen aanzeggen verplichte zorg die niet in CM is opgenomen is gegrond.Voor het verzoek tot schadevergoeding verklaard de KC zich niet-ontvankelijk. Lees verder
Klacht tegen vrijheidsbeperking in verband met corona Klacht tegen vrijheidsbeperking i.v.m. corona. Is door Klachtenzommissie niet-ontvankelijk verklaard aangezien de klacht gericht is tegen een bestuursbesluit die collectieve maatregel betreft, die op alle patienten binnen Parnassia Groep van toepassing is. Het is geen geïndividualiseerd(e) besluit dat alleen de klager treft. Lees verder

Vragen, advies of hulp

Heb je vragen over deze uitslagen neem dan contact op met de klachtencommissie in je regio.

Klachtencommisie per regio zoeken