Intro netwerkpsychiatrie

Er is sprake van een grote herstelbeweging in de ggz. Wij vullen deze beweging aan met netwerkpsychiatrie. Netwerkpsychiatrie brengt alle initiatieven die bijdragen aan persoonlijk, klinisch en maatschappelijk herstel van de patiënt zinvol met elkaar in verbinding. 

Parnassia Groep wil de komende jaren werken volgens de principes van netwerkpsychiatrie. Met het uitkomen van het boek Netwerkpsychiatrie waaraan verschillende collega’s van PG hebben meegewerkt is een belangrijke stap gezet. Netwerkpsychiatrie komt niet in de plaats van herstelbeweging maar versterkt deze en vult haar aan.  

Individuele patiënt: microniveau

Wij willen onze patiënten helpen een zinvol bestaan te leiden. We beseffen dat we dat niet alleen kunnen maar moeten samenwerken met het netwerk rondom elk van onze patiënten.  

Daarom werken we op het niveau van de individuele patiënt (microniveau) samen in resourcegroepen. Daarbij wordt vanaf het start van de hulpverlening gevraagd om alle relevante anderen te betrekken bij de behandeling. Dat kan familie zijn maar ook een ambtenaar van de gemeente of een buurvrouw. Deze groep is dus altijd heel persoonlijk: De groep van Joep of De groep van Amira. 

Organisatie van onze zorg: mesoniveau

Op het niveau van de organisatie van onze zorg (mesoniveau) werken we samen binnen PG om de hulp waar nodig zo te organiseren dat die bijdraagt aan herstel. Als iemand bijvoorbeeld last heeft van een eetstoornis naast andere problemen dan treedt de expert in eetstoornissen tijdelijk toe tot de resourcegroep om bij te staan en expertise in te brengen of een deel van de behandeling te doen. Ook werken we samen met maatschappelijke instanties en proberen we barrières weg te nemen die goede hulp in de weg staan. PG is daar bescheiden over haar plek, maar niet bescheiden in de expertise die ze inbrengt.  

Landelijk: macroniveau

Op landelijk niveau (macroniveau) werken we samen met alle partijen die ons streven naar een zinvol bestaan van al onze cliënten verder kunnen helpen. Zo dragen we er bijvoorbeeld aan bij dat betaald werk ook toegankelijk wordt voor psychiatrische cliënten en er gezorgd wordt voor goede huisvesting. Dat doen we met alle maatschappelijke instellingen in ons werkgebied maar we nemen ook deel aan relevante landelijke netwerken om onze doelstellingen te verwezenlijken.  

Dit doen wij omdat we ervan overtuigd zijn dat we cliënten en gezinnen met een complexe zorgvraag beter en sneller kunnen helpen. Hierbij maken we gebruik van de kennis over netwerkpsychiatrie zoals deze binnen Parnassia Groep aanwezig is. Hoewel zeker toepasbaar voor EPA-cliënten en binnen FACT-teams zullen we waar nodig aanpassingen aanbrengen voor de zwaardere doelgroepen binnen de CMD-behandelingen en de gezinsaanpak.   

Het basisprincipe van resourcegroepen is breed toepasbaar. De eerste onderzoeken naar de inzet van resourcegroepen bij EPA-cliënten met complexe zorgvragen tonen - vergeleken met standaard FACT-zorg - een significante toename van “empowerment”. Hiermee bedoelen we dat door de resourcegroepen patënten zich meer bewust geworden zijn van hun eigen kracht en dat ze die ook meer gaan inzetten. 

Meer over herstelacademies