Regio Rijnmond intro

Op deze pagina tref je een overzicht van samenwerkingen binnen de regio Rijnmond.

Tabs regio Rijnmond

Gezamenlijke aanpak wachttijden GGZ door transfertafels in Rotterdam Rijnmond. Patiënten zo snel mogelijk voor behandeling naar juiste plek door transparantie in wachttijden en -lijsten, gezamenlijke initiatieven voor triage en doorverwijzing. 

Om de wachttijden aan te pakken, is het nodig om écht inzicht te krijgen in de zorgvraag van de mensen die in de regio op de wachtlijst staan. Dit gebeurt aan de transfertafel. Hier geven aanbieders elkaar inzicht in de zorgvragers die op hun afzonderlijke wachtlijsten staan. Ook wordt er gezamenlijk bekeken hoe vraag en aanbod beter bij elkaar gebracht kunnen worden. Door daarbij samen te werken met de verwijzers, komen patiënten ook sneller bij de juiste behandelaar terecht. Voor het verbeteren van de aanpak van wachttijden worden ook goede, passende praktijkvoorbeelden uit andere regio’s snel toegepast. De resultaten in de regio Rotterdam kunnen vervolgens weer worden gebruikt bij de aanpak van problemen in andere delen van het land.

Op de MPU is er de mogelijkheid tot (tijdelijke) overname van een patiënt met complexe, ernstige somatische en psychiatrische aandoeningen, die voor beide aspecten klinische, multidisciplinaire behandeling nodig heeft. De MPU biedt gerichte diagnostiek en behandeling op psychiatrisch èn op somatisch vlak. De MPU bevindt zich op de Zorgboulevard en heeft een intensieve samenwerking met de somatisch specialisten van het Maasstad Ziekenhuis.

Deze Supraregionale afdeling voldoet, als een van de weinigen in Nederland,  aan alle landelijke kwaliteitsnormen en richtlijnen. Vanwege de bijzondere en gecombineerde aard van deze zorg is volledig dekkende bekostiging een constante uitdaging. Met samenwerkingspartners worden hiervoor gedeeltelijk wel oplossingen gevonden in bilaterale afspraken, maar meer structurele bekostiging is voor behoud en ontwikkeling van deze zorg gevraagd.

Voor personen met ggz-problematiek en/of een licht verstandelijke beperking, die ook andere problemen hebben (zoals een verslaving) en daardoor gevaarlijk gedrag vertonen of een risico hebben op gevaarlijk gedrag is de geïntegreerd en domeinoverstijgende werkvorm ontwikkeld: de Ketenveldnorm. Deze personen zijn soms in beeld bij gemeenten, soms bij zorginstellingen, politie of bij zorg- en veiligheidshuizen maar een levenslange regie (levensloopaanpak) op de zorg en ondersteuning ontbreekt vaak. Lees hierna hoe Fivoor en Antes invulling geven aan deze levensloopaanpak, door een de ‘sluitende aanpak’ voor deze doelgroep te organiseren.

In Rotterdam hebben we onze zorg voor jonge mensen met een eerste psychose uitgebreid naar drie teams Vroege Interventie Psychose (VIP).  

Iemand die voor het eerst een psychose heeft gekregen, kan op meerdere levensgebieden ineens ernstige problemen ervaren. Ook de omgeving kan last ervaren, bijvoorbeeld als er veel spanningen en conflicten thuis ontstaan. Ouders kunnen veel zorgen hebben, maar niet in staat zijn om de juiste zorg te bieden. Dat geeft voor iedereen een hoop stress. Het VIP- team biedt hulp! 

Voorkomen is beter dan genezen 

Ons VIP-team behandelt jongeren en jongvolwassenen die te maken hebben met een psychose. Het team ondersteunt mensen in hun herstel, nadat zij voor het eerst een psychose hebben. Het team biedt een steuntje in de rug en mensen hun leven na een eerste psychose weer op te pakken. Ook is het herstellen van het contact met de ouders van belang. Daarnaast is er ook aandacht voor het leren omgaan met een psychosegevoeligheid, om een nieuwe psychose in de toekomst te voorkomen. 

Verschillende rollen in hetzelfde team 

In onze VIP-teams werken verschillende hulpverleners samen: psychiaters, maatschappelijk werkers, psychologen, IPS-begeleiders (ondersteuning in werk), sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, ervaringsdeskundigen, verslavingsartsen en meer. Zo kunnen we op meerdere vlakken snel en effectief hulp bieden. Ook werken we nauw samengewerkt met andere organisaties zoals woningbouwverenigingen en organisaties voor beschermd wonen.