Succesverhalen

Componence Asset List

Link naar document: volgt nog
Datum uitspraak: 4 maart 2020
Klachtencommissie: KC Parnassia Groep, regio Rotterdam Rijnmond

Korte toelichting klacht en uitspraak: klager is van mening dat er niet is voldaan aan de informatieplicht aangezien de aanzeggingsbrieven in het Nederlands zijn geschreven en zij de Nederlandse taal niet beheerst. Dit is volgens klager in strijd met de wet (artikel 1.8 Wvggz). De klachtencommissie verklaart deze klacht ongegrond: artikel 1:8 Wvggz reikt niet zo ver dat er op verweerder een verplichting rust om de brief met het besluit tot het toepassen van verplichte zorg te vertalen

Toelichting klacht: De klacht van verzoeker betreffende het ontbreken van een adequate vertaling van de toepassingen van de voortzetting crisismaatregel. In artikel 1:8 Wvggz staat dat bij de voorbereiding, uitvoering en beĆ«indiging van verplichte zorg betrokkene in een voor hem begrijpelijke taal wordt geĆÆnformeerd. Nu de aanzeggingsbrief alleen in het Nederlands is opgesteld is aan het vereiste van artikel 1:8 Wvggz niet voldaan.

 

Uitspraak klachtencommissie: De klachtencommissie verklaart de klacht ongegrond. De wet reikt echter niet zo ver dat er op verweerder een verplichting rustte om de uitvoeringsbeslissing van een vertaling te laten voorzien. Bovendien heeft de psychiater ter zitting aangevoerd dat de communicatie met klager grotendeels in het Engels plaatsvindt, welke taal klager voldoende beheerst. Dit wordt door klager niet weersproken. De commissie is dan ook van oordeel dat voldaan is aan hetgeen in artikel 1:8 Wvggz is opgenomen. Klager gaat tegen deze beslissing nog in hoger beroep, maar ook de rechtbank wijst de klacht af:

 

Uit de overgelegde stukken en de mondelinge behandeling blijkt dat er door verweerder voldoende inspanningen zijn geleverd om adequaat met verzoeker te communiceren. De communicatie verliep, grotendeels, in de Engelse taal, die verzoeker voldoende begrijpt en beheerst. De verweerder heeft gemotiveerd aangegeven nooit in de veronderstelling te zijn geweest; dat verzoeker het niet begreep.