Succesverhalen

Componence Asset List

Link naar document: Klacht verplichte opname en medicatie ZM Noord-Holland NH uitspraak Wvggz anoniem1 os
Datum uitspraak: 26-08-2020
Klachtencommissie: KC Parnassia Groep, kamer Noord-Holland

Korte toelichting klacht en uitspraak: Klaagster is het niet eens met verplichte opname en medicatie omdat er nog geen duidelijke diagnose is gesteld. De klachtencommissie vindt de klacht ongegrond. De toegepaste verplichte zorg voldoet aan vereisten van de wet.  Bovendien bestaat ernstig nadeel uit maatschappelijke teloorgang en psychische schade voor betrokkene en haar kinderen
 

Toelichting klacht: 
Klaagster verzet zich tegen de aan haar opgelegde opname omdat niet is voldaan aan alle eisen die de Wvggz aan de uitvoering van verplichte zorg stelt, omdat de zorgverantwoordelijke nog steeds geen duidelijke diagnose heeft gesteld en daardoor niet voldoet aan de eisen van proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid. Volgens klaagster is bij de beslissing tot toediening van medicatie niet voldaan aan alle eisen van de Wvggz. Meer in het bijzonder wordt door en namens klaagster gesteld dat de zorgverantwoordelijke de beslissing genomen heeft zonder zich op de hoogte te stellen van de actuele gezondheidstoestand. Door de zorgverantwoordelijke is daarnaast niet of niet juist geoordeeld over de aanwezigheid van voldoende gerelateerd nadeel. 

Verweerder geeft aan dat in tegenstelling tot wat klaagster betoogd heeft, is er wel degelijk sprake is van ernstig nadeel dat voortvloeit uit een stoornis, namelijk een paranoïde psychose. Deze diagnose is door meerdere psychiaters onderschreven in de periode nadat klaagster de hulpdiensten had ingeschakeld omdat zij dacht vergiftigd te worden. Na somatisch onderzoek werd haar opname aangeboden, waaraan zij niet mee wilde werken. Ook wilde klaagster niet meewerken aan ambulante zorg thuis of hulp van jeugdzorg. Gedurende opname is klaagster erg cynisch en afwijzend in contact. Zij laat niets los van wat er door haar heen gaat.

Uitspraak Klachtencommissie: naar het oordeel van de commissie hebben verweerders terecht de noodzaak aanwezig geacht om klaagster op te nemen en medicatie toe te dienen. Het ernstig nadeel is volgens de commissie voornamelijk gelegen in maatschappelijke teloorgang en psychische schade voor haarzelf en haar kinderen en naar het oordeel van de commissie heeft de instelling zich het op het begrijpelijke standpunt kunnen stellen dat dit ernstig nadeel afgewend dient te worden.