Succesverhalen

Componence Asset List

Link naar document:

ECLI:NL:RBROT:2020:1910

​​​​​​​Datum uitspraak: 16 maart 2020

Rechtbank: Rotterdam

Korte toelichting klacht en uitspraak: De rechtbank bepaalt in deze uitspraak dat indien opname op grond van een zorgmachtiging volgt nadat aanzienlijke tijd verstreken is na afgifte van de zorgmachtiging, een nieuwe medische verklaring nodig is.

​​​​​​​

Toelichting klacht: de rechtbank beoordeelt of de aangevraagde zorgmachtiging voldoet aan de criteria en de doelen van verplichte zorg als bedoeld in artikel 3:3 en 3:4 Wvggz

Toelichting uitspraak: Rechtbank bepaalt in deze uitspraak dat indien opname op grond van een zorgmachtiging volgt nadat aanzienlijke tijd verstreken is na afgifte van de zorgmachtiging, een nieuwe medische verklaring nodig is. De rechtbank bepaalt: “De zorgmachtiging zal worden verleend voor de verzochte duur van zes maanden. Hoewel de zorgmachtiging voor zes maanden wordt verleend, wijst de rechtbank voorts op nog steeds geldende vaste rechtspraak van Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM 24 oktober 1979, Winterwerp v. The Netherlands, 6301/73, r.o. 39 en EHRM 5 oktober 2000, Varbanov v. Bulgaria, 31365/96, r.o. 47). Wanneer een aanzienlijke periode reeds is verstreken en betrokkene moet worden opgenomen, moet betrokkene opnieuw worden beoordeeld door een onafhankelijk psychiater. De medische verklaring bij onderhavig verzoek kan na een aanzienlijke periode niet meer een vrijheidsbeneming rechtvaardigen. Een nieuwe beoordeling moet gebaseerd worden op het toestandsbeeld waarvan op dat moment sprake is.“ De rechtbank geeft niet aan hoe lang de termijn is van de aanzienlijke tijd die verstreken moet zijn voordat een medische verklaring niet meer actueel is, maar kijkende naar Bopz jurisprudentie hierover zal deze termijn al bereikt kunnen zijn na een maand na dagtekening van de medische verklaring die ten grondslag lag aan de afgifte van de zorgmachtiging.

Beleid PG n.a.v. uitspraak: In het geval van een noodzakelijk geachte (her)opname gedurende de looptijd van de machtiging, gelden bij PG de volgende interne richtlijnen (beleidsplan Wvggz).Heropname in het kader van een ZM zal niet eerder plaatsvinden dan na overleg met de psychiater en de GD. Eventuele eerdere vastgelegde afspraken over heropname, opgeschreven in ZP of bij het ontslag ZAG, zullen daarbij getoetst worden. Vanzelfsprekend zullen dan ook opnieuw de brieven die passen bij art brief 8.9 worden uitgereikt.