samenvatting jaarbericht 2018

Samenvatting en vooruitblik

Deze samenvatting van ons jaarverslag is als volgt opgebouwd.

  • We starten met vier kernpunten.
  • Dan volgt een overzicht van onze prestaties en problemen in 2018.
  • Ten slotte lichten we deze beknopt toe.

Uitgebreider gebeurt dit in andere onderdelen van ons jaarverslag en jaarrekening

Parnassia Groep in 2018: twee gezichten

Het jaar 2018 had twee heel verschillende gezichten: we leverden goede prestaties, maar hadden een aanzienlijk financieel tekort. We vatten dit samen in vier kernpunten.

1. Goede inhoudelijke prestaties - effectieve en efficiënte zorg

De 13.500 collega’s van Parnassia Groep hebben in 2018 bijna 185.000 mensen met psychische problemen geholpen bij hun herstel. Daarbij hebben we weer tal van verbeteringen in onze zorg doorgevoerd. Voorbeelden hiervan vind je door dit jaarverslag heen.

Ook blijken we het in vergelijking met andere ggz-aanbieders goed te doen wat betreft kwaliteit van zorg en gemiddelde prijzen.

2. Financieel tekort 2018 - drie hoofdoorzaken

In financieel opzicht echter was 2018 een buitengewoon lastig jaar. We zien dat onze zorgverlening meer en meer onder druk komt te staan. Parnassia Groep schreef voor het eerst in haar bestaan rode cijfers. We sloten het jaar af met een tekort van ruim € 29 miljoen. Dit is 3,3 % van onze omzet.

Als gezonde organisatie met een behoorlijk weerstandsvermogen kan Parnassia Groep dit verlies dragen. Maar om duurzaam gezond te blijven moeten wij ervoor zorgen dat het zich niet herhaalt in 2019 en verder.

Het tekort in 2018 is ontstaan door drie groepen oorzaken.

a) Voor een belangrijk deel werd het tekort veroorzaakt doordat delen van de geleverde zorg niet werden betaald door verzekeraars en gemeenten.

b) Voor een ander deel werd het tekort veroorzaakt door moeilijke omstandigheden die voor nagenoeg de hele sector gelden en een meer structureel karakter hebben. Dat zijn met name de extra inzet van uitzendkrachten door de toegenomen schaarste op de arbeidsmarkt, toegenomen veiligheidsrisico’s en buitensporig hoge administratieve lasten. Voor de extra kosten die deze omstandigheden onvermijdelijk met zich meebrengen, boden de uurtarieven onvoldoende ruimte.

c) Daarnaast waren er incidentele oorzaken, zoals fusie-integratiekosten en een grote storing in onze EPD-software. Natuurlijk blijven wij zelf alle maatregelen uitvoeren die de zorgverlening en bedrijfsvoering van onze organisatie nog efficiënter en effectiever kunnen maken. Maar dat is niet genoeg. Om duurzaam gezond te kunnen zijn, zijn er voldoende kostendekkende afspraken met verzekeraars en gemeenten noodzakelijk voor de onderdelen a en b.

3. Zorg die niet of onvoldoende wordt betaald kunnen wij voortaan niet meer leveren

De afgelopen jaren hebben we behandelingen geleverd die uiteindelijk niet werden betaald door verzekeraars en gemeenten omdat ze in het contract niet waren voorzien. Dit konden we tot 2018 dragen omdat we in die jaren ook incidentele opbrengsten hadden, zoals nabetalingen over voorgaande jaren en verkoop van vastgoed. Dat is geen structurele basis voor duurzame zorgverlening. Uitgangspunt is daarom nu dat al onze activiteiten kostendekkend moeten zijn. We beoordelen dat per zorgonderdeel. We kunnen onze voorzieningen alleen openhouden voor burgers en verzekerden en hen kwalitatief goede zorg blijven bieden als we hiervoor reële financieringsafspraken kunnen maken met verzekeraars en gemeenten. Dat wil zeggen: structureel dekkende tarieven, betaling van alle geleverde noodzakelijke zorg en een eerlijke verdeling van risico’s tussen partijen. Alleen dan kunnen we goede zorg blijven leveren en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid blijven waarmaken.

4. Duurzaam herstel 2019 voor onze patiënten en collega’s: onze inzet samen met de financiers

We richten ons al vanaf het voorjaar van 2018 voluit op herstel om weer een duurzaam gezonde organisatie te worden. Een plek waar we dagelijks goede zorg blijven leveren, het voor onze collega’s prettig werken is, binnen een organisatie die duurzaam financieel gezond is.

Vanaf september 2018 begon het herstel stapsgewijs zichtbaar te worden, maar het was niet voldoende voor een positief resultaat over 2018.

Voor 2019 hebben we met verzekeraars en enkele gemeenten aanvullende afspraken kunnen maken die een duidelijk betere uitgangspositie geven. Aangevuld met de interne maatregelen zal dat in 2019 een fors herstel opleveren. De cijfers tot en met mei 2019 geven ten opzichte van 2018 een aanzienlijke verbetering te zien.

Maar we zijn er nog niet. De interne maatregelen lopen nog door. Met enkele verzekeraars en jeugdregio’s zijn we nog intensief in gesprek over het kalenderjaar 2019.

Voor 2020 en verder zetten we deze besprekingen voort en moeten de afspraken gecontinueerd en verder aangescherpt worden. Daarbij zullen we een andere manier moeten vinden om met elkaar te werk te gaan, met meer vertrouwen in de professionals die de behandelingen leveren en daardoor daadwerkelijk minder administratieve lasten.

Trots 

Met trots kijken we terug op wat we, bij alle moeilijkheden, afgelopen jaar gedaan en bereikt hebben. Met elkaar en samen met vele partners. Vol energie blijven we ons inzetten om zo goed mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten en aan de kwaliteit van de samenleving.