Header-kennis-jaarbericht-2019

voorwoord-kennis

Werken aan kennis

Wij investeren voortdurend in het waarborgen en vergroten van de kennis en vaardigheden van onze professionals. De Parnassia Groep Academie vervult hierbij een centrale rol als opleidings-, onderzoeks- en kennisorganisatie voor al onze collega’s en onze zorgpartners. Enkele voorbeelden van wat wij in 2019 gedaan hebben om deskundigheid te vergroten lees je hieronder.

tabbed-content-kennis

"Binnen de specialismegroepen is de expertise per onderwerp gebundeld."

‘Specialist in GGZ’ is een motto van Parnassia Groep. Inmiddels hebben we al 19 specialismegroepen, die ervoor zorgen dat collega’s makkelijk en snel toegang hebben tot specifieke kennis en kunde. Het uitgangspunt van de specialismegroepen is dat kwalitatieve zorg voor alle doelgroepen beschikbaar moet zijn. Of het nu gaat om specifieke stoornissen of om een categorie zoals kind en jeugd.

Nieuwe inzichten gebruiken

Binnen de specialismegroepen wordt ook onderzoek gedaan naar verbeterde behandelmethoden en begeleiden de specialismegroepen de implementatie van nieuwe inzichten binnen de zorgmerken. Zo is in 2019 binnen de specialismegroep Psychosen een belangrijke stap gezet door de resultaten uit het promotieonderzoek uit 2017 van David van de Berg te gebruiken voor het beschikbaar maken van een psychologische behandeling voor EPA-patiënten. Want het is gebleken dat veel EPA-patiënten met een psychotische stoornis onderliggend vaak lijden aan PTSS. Door het aantal psychologen in de FACT-teams uit te breiden, wordt voor meer patiënten psychologische behandeling (waaronder traumabehandeling) beschikbaar. In 2019 is er voor de regio Rijnmond vanuit de specialismegroep een plan van aanpak gemaakt, wat in 2020 een vervolg krijgt in de andere regio’s.

Kennis breed beschikbaar

De kennis die in de specialismegroepen is gebundeld, wordt ook ingezet voor kennisoverdracht naar geïnteresseerden. Zo heeft de specialismegroep Eetstoornissen in 2019 samen met Buro PUUR en het Leontienhuis een webinar gehouden. Op het moment van de uitzending waren honderden geïnteresseerden en nog steeds wordt het webinar on demand teruggekeken.

Specialismegroepen | Parnassiagroep-academie.nl

 

“Als bijzonder hoogleraar wil ik bijdragen aan de afname van het stigma rondom persoonlijkheidsstoornissen en de verbetering van de diagnostiek en behandeling.”

Prof. dr. Karin Slotema, psychiater bij PsyQ (Parnassia Groep) is in 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar Persoonlijkheidsstoornissen aan de Erasmus Universiteit. Ze werd daarmee de eerste vrouwelijke hoogleraar van Parnassia Groep.

We gaan een jaar terug in de tijd. Het is 1 juli 2019 als Dr. Karin Slotema wordt benoemd tot hoogleraar. Vol enthousiasme stapt ze in het nieuwe avontuur. Het doen van onderzoek naar stigmatisering en behandelingen en het vergroten van kennis op het gebied van het herkennen van persoonlijkheidsstoornissen ziet ze als haar belangrijkste pijlers. “Vooral de stigmatisering vind ik een groot probleem”, zegt ze. “Mensen met een persoonlijkheidsstoornis moeten zich beter gaan gedragen in plaats van dat zij behandeling nodig hebben, is namelijk nogal eens de publieke opvatting. Ik zie dat stigmatisering veelvuldig plaatsvindt zowel in de maatschappij als ook door hulpverleners. We onderzoeken nu hoe we stigmatisering kunnen voorkomen.”

Kennisverspreiding en verbeteren behandeling

Een ander belangrijk punt waar ze aandacht aan wil besteden is dat kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis vaak niet worden herkend, niet alleen in de maatschappij en door de patiënt, maar ook binnen de ggz. Dit maakt dat patiënten geen hulp zoeken dan wel niet de juiste behandeling krijgen. (Prof. dr.) Slotema: “We willen door onderzoek en kennisverspreiding de kennis over het herkennen van persoonlijkheidsstoornissen vergroten.” Om ervoor te zorgen dat meer patiënten profiteren van een behandeling voor hun persoonlijkheidsstoornis doen we onderzoek naar onder andere schematherapie, EMDR en hersenstimulatie.”

Positieve en negatieve kanten van het vak

Wat ze soms lastig vindt aan haar nieuwe rol, is de administratieve kant van het vak. Slotema: “Een toename van administratieve taken rondom de patiëntenzorg zien we ook bij het doen van onderzoek. Dat kost veel tijd die ten koste gaat van het onderzoek zelf.” Dat ze veel benaderd wordt met goede ideeën voor onderzoek vindt ze daarentegen een van de mooie dingen. “Als hoogleraar weten mensen mij beter te vinden. Ik vind het enorm stimulerend en inspirerend dat er zoveel mensen zijn die willen helpen de kwaliteit van leven van mensen met persoonlijkheidsstoornissen te verbeteren.”

Input van patiënten

De input van ervaringsdeskundigen en patiënten maakte indruk op haar dat eerste jaar. “In 2019  hebben we een kwalitatief interview gehouden onder onze patiënten over het behandelaanbod”, vervolgt ze. “We waren verrast door hun goede ideeën en hebben nu een vast panel dat meedenkt.” Zo was ze ook onder de indruk van een patiënt die tijdens een workshop op een internationaal congres zo mooi onder woorden kon brengen wat EMDR haar heeft gebracht en iedereen raakte met haar verhaal. Die input van patiënten en wat het met ze doet, daar gaat het om.”

De gevolgen van corona voor haar werk

“Ik ben heel blij dat Parnassia Groep mij de gelegenheid biedt om de aandacht voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis te vergroten en de behandeling te verbeteren”, zegt de kersverse hoogleraar tot slot, die in haar werk, net als zovelen, door corona een pas op de plaats moet maken. “Er is genoeg te doen, maar qua dataverzameling staan de onderzoeken grotendeels on hold. Je kunt de studie naar het effect van een face-to-face behandeling niet veranderen in een onderzoek naar online behandeling. Ik ben wél enthousiast over de mogelijkheden voor online psychotherapie en EMDR. Dit is een moeilijke, maar ook een bijzondere tijd. Ik ben heel benieuwd wat dit ons op de lange termijn gaat brengen.”

Onze hoogleraren

“Gisteren een zeer inspirerende Dag van de Inhoud in Rotterdam meegemaakt. Prachtig om onze deskundige collega's met zoveel passie te horen vertellen over hun werk. Ik heb veel nieuwe inzichten opgedaan en dat geeft energie! Dank jullie wel.”

In het kader van het delen van kennis hebben de specialismegroepen in 2019 voor het vierde achtereenvolgende jaar de Dag van de Inhoud georganiseerd. Het thema: comorbiditeit binnen Parnassia Groep.

Bij comorbiditeit is er sprake van meerdere stoornissen bij een patiënt, waardoor diagnostiek en behandeling gecompliceerd kunnen worden. Diagnoses die het vaakst worden gemist zijn PTSS, autisme, ADHD, LVB en comorbiditeit bij psychose, obstipatie en diabetes.

Er was een grote diversiteit aan bijdragen van specialismeleiders, ervaringsdeskundigen, experts uit de organisatie en de raad van bestuur in plenaire lezingen en workshops. Op deze dag is er stilgestaan bij wat comorbiditeit nu eigenlijk is en hoe hiermee om te gaan in de behandelkamer.

Persoonlijke en inspirerende verhalen

Er is gekeken vanuit classificaties, netwerktheorieën en cultureel perspectief. Collega’s hoorden de persoonlijke en inspirerende verhalen van onze ervaringsdeskundigen. Er waren workshops over innovaties binnen de organisatie, onderzoek, samenwerkingen tussen verschillende zorgbedrijven en allerlei behandelvormen en hun toepasbaarheid bij verschillende klachten. En niet te vergeten was er ook uitgebreid de mogelijkheid om elkaar als collega’s te ontmoeten en nieuwe connecties te leggen.

Lees meer over comorbiditeit

“Alii zorgt ervoor dat je altijd volgens de laatste inzichten handelt.”

De regelgeving op het gebied van medicatie verandert constant. Het is voor een individuele arts ondoenlijk om de veranderingen bij te houden. Daarom ontwikkelde Parnassia Groep in 2019 de Alii app. De app bevat alle geactualiseerde protocollen op het gebied van de behandeling van ziekten en aandoeningen met geneesmiddelen, de zogenoemde farmacotherapie.

“De applicatie heeft veel voordelen”, zegt Bas van der Hoorn, voorzitter stuurgroep Alii. “De app kan overal geraadpleegd worden: op de desktop via het intranet, op een iPad of op een telefoon. En door de keuze voor een app in plaats van een papieren boek zoals voorheen, kunnen protocollen heel gemakkelijk en snel worden aangepast wanneer bevindingen uit onderzoek daar aanleiding toe geven.”

Alle behandelprotocollen in de app

Bijna alle specialismegroepen van Parnassia Groep werkten in 2019 mee aan de vernieuwde versie van de farmacotherapieprotocollen. “Op dit moment zijn alle farmacotherapieprotocollen voor de verschillende stoornissen in de app opgenomen”, vervolgt Bas. “De applicatie beschrijft voor elke stoornis wat in welke fase de voorkeursmedicatie is en welke aandachtspunten je daarbij in acht moet nemen. Er zijn plannen om ook andersoortige behandelprotocollen op te nemen.” 

“Het formularium werd eens in de vier jaar geactualiseerd, een enorme klus”, zegt Bas tot slot. “Alii zorgt ervoor dat je altijd volgens de laatste inzichten handelt: het systeem ‘pusht’ de nieuwste wetenschappelijke inzichten automatisch naar de verantwoordelijke specialismeleider en de apotheek, zodat zij hun protocollen kunnen updaten.”

Meer over apps op Parnassiagroep.nl

Tekst-promotieonderzoek-uitgelicht-plus-link

Promotieonderzoek: Vroege signalen psychische stoornissen eenvoudig op te sporen

Eind oktober 2019 is Saliha el Bouhaddani (PsyQ) gepromoveerd op haar onderzoek naar vroegdetectie en preventie van de eerste symptomen van psychiatrische stoornissen bij jongeren.