26 april 2017

Dominik Sieh, accountmanager bij Parnassia Groep en onderzoeker aan de Universiteit Leiden, ontwikkelde een app voor zeer jonge mantelzorgers. Met deze app kunnen kinderen testen hoe ze met de thuissituatie omgaan en of ze daardoor in de toekomst problemen kunnen krijgen.

Parnassia Groep verspreidt deze app gratis en neemt hem op in het familieledenbeleid.

Waarom deze app?

Kinderen van ouders met een chronische ziekte helpen graag mee maar het kan hen ook te veel worden. Zij zijn gebaat bij een zo vroeg mogelijke ondersteuning.

Diverse onderzoeken tonen aan dat kinderen zich op latere leeftijd pas realiseren wat er in hun jeugd gebeurd is. Zij voelen zich in de steek gelaten en krijgen vaker psychische problemen dan kinderen met gezonde ouders.

Over de app

Naar aanleiding van het Screeningsinstrument voor Adolescenten met een Chronisch Zieke Ouder (SACZO), dat Dominik eerder voor professionals ontwikkelde, kwam men tot het inzicht dat het handig en laagdrempelig is als kinderen zelf iets aan de situatie kunnen doen en tips krijgen hoe ermee om te gaan. Zo ontstond het idee voor de app. Jongeren kunnen deze gebruiken als hulpmiddel en zelftest. Ze doorlopen acht vragen en kunnen op een vijfpuntschaal een waarde aangeven. Vier vragen gaan over het gezin en vier vragen over persoonlijke ervaringen. Als er op beide vlakken problemen zijn, dan is een kind meestal gebaat bij professionele steun: preventieve interventies of gezinsgesprekken.

Over Dominik

Dominik begon 10 jaar geleden als systeemtherapeut bij PsyQ en i-psy in Amsterdam, beide onderdeel van Parnassia Groep. Juiste en vroegtijdige aandacht en steun voor kinderen van ouders met een lichamelijke of psychische aandoening heeft hij al snel tot zijn missie gemaakt. In 2012 rondde hij zijn promotieonderzoek over jonge mantelzorgers af aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna verwierf hij een subsidie van ZonMw om de resultaten van zijn onderzoek in de praktijk om te zetten, waarvan de Empowerment App het resultaat is. Ook zet hij zich in zijn rol als accountmanager bij Verkoop in voor (ultra)vroegsignalering en preventie bij kwetsbare doelgroepen.

Download app

Download de gratis Empowerment App van Google Play of Apple Store.

Bron: Dominik Sieh en ZorgenZ