Nieuws

Componence Asset List

07 oktober 2015

250x198+antes+logo.png
Één GGZ-organisatie voor Rotterdam-Rijnmond nodig die zorg draagt voor de kwetsbare doelgroepen.

De regio Rijnmond kenmerkt zich door een grote groep inwoners die een beroep doen op de specialistische GGZ. De vraag naar behandeling van mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen, verslaving en ouderen die kampen met psychiatrische problemen zal de komende jaren toenemen. De groeiende kloof tussen zorgvraag en zorgaanbod in de regio Rotterdam-Rijnmond is voor Antes en de Parnassia Groep de directe aanleiding geweest de meerwaarde van een samengaan te onderzoeken. Door het samengaan kunnen 6.000 patienten extra geholpen worden in Rijnmond.

Sluitend netwerk behouden

De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet in de kwaliteit van zorg aan deze doelgroepen. Tegelijk is er meer nodig en er worden grote bezuinigingen doorgevoerd in de ggz. Om ondanks de bezuinigingen die de komende jaren moeten plaatsvinden een sluitend netwerk van ggz teams voor volwassenen en ouderen en specialistische voorzieningen te behouden in de regio Rijnmond is een naadloze samenwerking nodig tussen beiden een vereiste. Concurrentie verbetert voor deze groep patiënten niet de kwaliteit van zorg.

Wijdvertakt netwerk van Wijkteams

Een belangrijk doel is een wijdvertakt netwerk van wijkteams opzetten dat nauw aansluit bij de teams van de gemeente. Tevens is door de bundeling van klinische voorzieningen het mogelijk om het doel van 35% bedden afbouw te realiseren en de kosten per patiënt te laten dalen. Beide partijen willen de  zorg aan deze doelgroepen in nauwe samenwerking met andere partijen en aanbieders realiseren en inzetten op een goede zorginfrastructuur voor patiënten en verwijzers.

Zorg verbetert

Antes en de Parnassia Groep willen samen verder gaan vanuit de overtuiging dat dit de zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen en ouderen in de regio Rijnmond zal verbeteren. Hierdoor ontstaat er een betere afstemming en kan de zorg gerichter opgezet en ingericht worden. Bundeling van kennis, expertise en bedrijfsvoering kan zorgen voor de benodigde slagkracht in een tijd waarin het aankomt op verandervermogen en het vraaggericht organiseren van de zorg.

Meerwaarde bewezen

Verzekeraars en de gemeente Rotterdam steunen het samengaan en zijn overtuigd van de meerwaarde voor de patiënten en de regio. In meerdere steden in Nederland heeft bundeling van voorzieningen voor deze doelgroepen zijn meerwaarde bewezen. Met het nemen van dit voorgenomen besluit wordt het formele adviestraject gestart. Naar verwachting zal medio oktober het adviestraject kunnen worden afgerond en kan, afhankelijk van de uitkomst van het adviestraject een definitief besluit worden genomen.