Nieuws

Componence Asset List

01 april 2019

regulier-man+vrouw+gesprek.png
Bij de start van de Autismeweek 2019 maakt Kenniscentrum Phrenos bekend uit te breiden met een zelfstandig autismenetwerk. ANN is de opvolger van Leo Kannerhuis Nederland (LKH-NL), een franchiseorganisatie van ggz-organisaties, die zich 8 jaar lang inzette voor betere spreiding van gespecialiseerde autismezorg in Nederland. De opgebouwde expertise, de 19 reeds ontwikkelde behandel- en begeleidingsmodules en de meeste partners zijn mee overgegaan naar het ANN. Ook de Ervaringsraad is meegegaan en maakt onderdeel uit van ANN.

ANN ontwikkelt en verspreidt kennis

ANN gaat zich bezighouden met de toegankelijkheid en beschikbaarheid van goede en gespecialiseerde autismezorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met autismespectrumstoornissen (ASS) en hun naasten. Dit doet ANN door professionals te ondersteunen met producten en kennisoverdracht, zodat zij hun rol als hulpbron rond de cliënt beter kunnen uitvoeren. De aandachtsgebieden zijn specialistische (vroeg)diagnostiek, behandeling en begeleiding. Ook is er aandacht voor de sociale leefomgeving van de cliënt en diens naasten.

Aan ANN nemen ggz-professionals én ervaringsdeskundigen deel

Deelnemende ggz-organisaties die aan de start van dit autismenetwerk staan, zijn Altrecht, GGZ Noord-Holland-Noord, Lentis, Lister en de Parnassia Groep. Zowel professionals als ervaringsdeskundigen brengen hun expertise en ervaring in het samenwerkingsverband in. ANN hoopt dit jaar uit te breiden met meer ggz-organisaties, waaronder ook RIBW’s, om te komen tot een stevig netwerk en brede kennisdeling en -ontwikkeling. Vanuit Phrenos wordt ANN ondersteund door een coördinator en secretariaat.

ANN vormt eigen netwerk binnen Phrenos

ANN is een zelfstandig netwerk onder Kenniscentrum Phrenos. Net zoals het Netwerk Vroege Psychose en het Kennisconsortium Destigmatisering. Phrenos beoogt, in nauwe samenwerking met partners in het werkveld, het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen te bevorderen. Onder andere door kennis op het gebied van behandeling, herstel en participatie te ontwikkelen, te bundelen, te verspreiden en te doen toepassen.