Nieuws

Componence Asset List

illustratie+mensen+in+de+stad.png

14 september 2018

In 2017 overleden 1.917 mensen door zelfdoding. Een stijging van 23 ten opzichte van het jaar ervoor.  Al jaren zien we een stijging van het aantal suïcides in Nederland, aldus Remco de Winter. Hij heeft zich gespecialiseerd in suïcide preventie en acute psychiatrie.

Begin juli publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de nieuwe suïcidecijfers over 2017. Remco de Winter: “Waar ik me grote zorgen over maak is natuurlijk dat het aantal mensen dat een einde maakt aan hun leven weer is gestegen, maar vooral over suïcide onder jongeren. Dit is gestegen van 48 in 2016 naar 81 in 2017. Wat is de oorzaak van deze forse stijging? Wat speelde er onder deze jongeren? Wat kunnen we extra doen om jongeren te helpen? “

Wereld Suïcide Preventie Dag

Op 10 september wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor preventie van suïcide. Geschat wordt dat er in Nederland bijna een half miljoen mensen zijn met serieuze suïcidale gedachten. Aandacht voor suïcidepreventie is enorm belangrijk. Reden voor Parnassia Groep om het congres Samenwerken aan suïcidepreventie te organiseren. Hulpverleners, onderzoekers op het gebied van suïcidepreventie, managers en bestuurders van zorginstellingen en beleidsmakers worden bijgepraat over maatschappelijke -, wetenschappelijke - en behandelinhoudelijke ontwikkelingen.

Indigo verzorgt tijdens dit congres een interactieve workshop over hun Suïcide Nazorg (SuNa)-werkwijze. Deelnemers doen kennis op die ze de volgende dag meteen in praktijk kunnen brengen. Een soortgelijke workshop gaf Indigo ook op een internationaal congres in het Belgische Gent. De actieve deelname aan de workshops en delen van ervaringen geeft ook de SuNa medewerkers input om hun aanpak verder te verfijnen.

Erover praten helpt

Vragen hoe het met iemand gaat als je weet dat het niet zo goed gaat vinden heel veel mensen moeilijk. Nog moeilijker vinden ze de vraag of iemand aan zelfdoding denkt. Gedacht wordt dat deze vraag dat deze vraag dan de ander op een idee brengt. Dat is absoluut niet zo. Hoogstwaarschijnlijk is de ander blij dat je deze vraag stelt. Die ander vindt het ook moeilijk om te praten over deze gevoelens.

Men kan ook bang zijn voor het antwoord wat de ander kan geven op zo’n vraag als: ‘Ik maak me echt zorgen om je. Hoe gaat het nu echt met je?’ Het is schrikken als de ander dan over zelfmoord gedachten begint. “Heel belangrijk is om de ander de ruimte te bieden om zijn verhaal te doen. Neem de tijd om te luisteren. Zoek daarna contact met de huisarts.” adviseert Remco de Winter.

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide heeft een kort filmpje met de titel ‘Stel de vraag van je leven’ gemaakt hoe je een gesprek met een ander begint en wat je moet doen.

Samenwerken aan suïcidepreventie

Om het aantal suïcides te verminderen is preventie op verschillende terreinen nodig. Betere scholing van hulpverleners, betere zorg, betere scholing van mensen die relatief veel in contact kunnen komen met mensen die suïcidale gedachten kunnen ontwikkelen, zoals docenten, echtscheidingsadvocaten, thuiszorgmedewerkers. Ook praten we veel met familie en vrienden van mensen die een suïcidepoging hebben ondernomen, als ook met mensen die een poging hebben gedaan. Hoe denken zij erover en wat vinden zij nodig? Zij leveren daarmee een belangrijke aanvulling in de preventieve aanpak van suïcide. Remco de Winter vat het samen: “Werken aan een toekomst met minder suïcides is mogelijk met betere preventie, eerdere signalering en betere behandeling, maar alleen als we het samen doen! “

Wat doet Parnassia Groep?

Binnen Parnassia Groep is veel aandacht voor preventie. Medewerkers worden geschoold om signalen dat er gedacht wordt over suïcide op te pikken, zoals de hulpverleners van de Intensieve Behandeling Thuis. Het Rotterdamse IBT team heeft een korte film gemaakt waarin ze laat zien dat iemand met suïcidaal gedrag succesvol behandeld kan worden.

In Den Haag hebben ze bij Indigo goede ervaringen met de opvang en begeleiding van mensen na een suïcidepoging. “Wij zoeken actief contact met mensen die op de spoedeisende hulp geweest zijn vanwege een suïcidepoging. We praten over hun poging, de reden ervan. We maken het onderwerp bespreekbaar. Dat luisterend oor zorgt vaak voor rust bij de patiënt. Daarnaast motiveren we deze mensen om passende zorg te zoeken. Daar helpen we ze bij. Wij bieden steun, nazorg en een vangnet nog voordat de reguliere hulpverlening is gestart. Juist de ondersteuning in de eerste periode na een suïcidepoging en ontslag uit een ziekenhuis is van groot belang en verkleint ook de kans dat iemand nog een poging onderneemt.