Nieuws

Componence Asset List

28 mei 2020

regulier-logo-psyq.jpg

Het artikel dd. 28 mei 2020 in het Algemeen Dagblad, PsyQ beëindigt ‘met stopwatch’ in één klap trajecten die zorgpolis niet vergoedt, bevat een aantal feitelijke onjuistheden. Deze onjuistheden schaden niet alleen ons als organisatie, maar zeker ook onze patiënten die in zorg zijn. Hierdoor kunnen patiënten een verkeerd beeld krijgen over hun behandeling en het vertrouwen verliezen. Hieronder onze reactie op de inhoud van het artikel.

Er zijn lange wachttijden in de ggz, zo ook bij PsyQ. Voor de goede orde: het betreft hier de vestigingen die horen bij Parnassia Groep, niet Lentis, Mondriaan en MetGGZ. Er staan momenteel 14.000 patiënten op de wachtlijst bij Parnassia Groep, deze patiënten zijn voor ons net zo belangrijk als de patiënten die al in zorg zijn. Dat betekent dat wij onze verantwoordelijkheid willen nemen, en er alles aan doen om de zorg toegankelijk te houden. Voor iedereen.

We proberen met alle middelen die we hebben zoveel mogelijk patiënten goed en effectief te behandelen. Dat doen we onder andere door steeds meer mensen digitaal en in groepen te behandelen, naast de face-to-face-gesprekken die we reeds aanbieden. Onderdeel van een behandeling is dat deze ieder jaar met de patiënt geëvalueerd wordt; er wordt bekeken of deze  afgerond kan worden of dat er een vervolgbehandeling nodig is. Dat kan zijn bij haar/zijn huisarts of praktijkondersteuner, in de basis GGZ of de behandeling wordt voorgezet bij de langdurige zorg voor patiënten met chronische problematiek. De afwegingen aan het einde van de behandelingen doen behandelaren conform de landelijke zorgstandaarden binnen de ggz.

De afronding van de behandeling/ overdracht aan het einde van de behandeling bij PsyQ, krijgt momenteel nog meer aandacht. Zo bestrijden we nog beter de wachttijden en dragen we bij aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg. Alleen dan kunnen we voldoende patiënten zien zodat de wachtlijsten ook daadwerkelijk structureel korter worden. Het interne memo waar het AD aan refereert, is verspreid met dit doel.

Onze behandelaren leveren goede zorg, effectief en efficiënt, met het belang van de patiënt voorop. Daar zijn we trots op. We realiseren ons ook dat we een zorgvuldig traject moeten lopen als het gaat om het afsluiten en overdragen van behandelingen. Dit kan een lastig gesprek zijn voor behandelaren en patiënten die soms al een lange tijd een behandelrelatie hebben.

Reactie op onjuistheden in het artikel

Vraag: Klopt het dat zorgtrajecten niet vergoed worden binnen de zorgpolis?
Antwoord: Dit klopt niet, de zorg aan de patiënt wordt volgens de polis gewoon vergoed, curatieve geestelijke gezondheidszorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarnaast maakt elke zorginstelling contractafspraken met verzekeraars, zo ook Parnassia Groep. Deze afspraken komen we na.

Vraag: Klopt het dat Parnassia Groep in zwaar weer verkeert?
Antwoord: De Parnassia Groep is in 2019 niet in zwaar weer. Er is een minimaal positief resultaat in tegenstelling tot 2018. Om voor 2020 nog verder gezond te worden is het van belang dat we onze afspraken met verzekeraars, om voldoende verzekerden te behandelen, nakomen. Dat betekent dat we genoodzaakt zijn om hierop te blijven sturen. Dit is in het belang van het verder terugdringen van de wachtlijsten.

Vraag: Zijn er afspraken met zorgverzekeraars over het aantal patiënten dat behandeld mag worden?
Antwoord: Verzekeraars maken afspraken voor de zorg aan verzekerden, die door de huisarts worden verwezen voor behandeling. Een belangrijk onderdeel daarbinnen is het behandelen van voldoende verzekerden. Om die afspraak na te komen is het van groot belang om steeds scherp te kijken of behandelingen afgerond kunnen worden of dat een vervolg nodig is. Dat is de reden dat we in het interne memo aan behandelaren hier aandacht aan hebben besteed.

Vraag: Klopt het dat PsyQ behandelingen moeten afronden?
Antwoord: Inherent aan goede zorg is het tijdig afronden van behandelingen. Jaarlijks worden er 170.000 patiënten binnen Parnassia Groep behandeld, het is normaal dat er jaarlijks 67.000 behandelingen worden afgerond. Juist voor poliklinische zorg is het van belang dat de behandelingen tijdig worden afgerond of overgedragen, zodat er voldoende zorg beschikbaar is voor de patiënten op de wachtlijsten.

Vraag: In het artikel wordt gesteld dat patiënten “gehaald” worden, klopt dit?
Antwoord: Dit klopt niet, patiënten worden via verwijzing van de huisartsen aangemeld. Deze beoordeelt of er een zorgvraag is voor de GGZ.

Informatie voor patiënten

Vraag: Kan PsyQ “zo maar” mijn behandeling afsluiten?
Antwoord: Nee, we beëindigen niet “zo maar” en zonder overleg de behandeling.
In de media wordt de indruk gewekt dat PsyQ “zo maar” behandelingen met haar patiënten beëindigt. Dat is onjuist. Momenteel kijken we goed of we vanuit behandelinhoudelijke overwegingen behandelingen die langer dan twee jaar duren kunnen beëindigen. We doen dat zorgvuldig, waarbij het belang van onze patiënt en de zorginhoud altijd voorop staat. Als we behandelingen eindigen doen we dat omdat verder behandelen behandelinhoudelijk geen toegevoegde waarde heeft. We zijn momenteel genoodzaakt extra alert te zijn op het tijdig eindigen van lange behandelingen (langer dan twee jaar), met het oog op onze maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid, de lange wachtlijsten en de afspraken die wij maken met verzekeraars.

Vraag: Klopt het dat zorgtrajecten niet vergoed worden binnen de zorgpolis?
Antwoord: Dit klopt niet, de zorg die wij leveren wordt op grond van de zorgpolis gewoon vergoed. Maar PsyQ maakt daarnaast ook afspraken met verzekeraars over vergoeding van behandelingen, dat staat los van de relatie met de verzekeraar.

Vraag: Als mijn behandeling wordt beëindigd kan ik niet zonder hulp, hoe moet dat nu?
Antwoord: De behandelaar neemt altijd contact op als hij voornemens is de behandeling te beëindigen.  Hij  zal altijd uitleggen waarom vanuit de inhoud van de behandeling verder behandelen geen oplossing meer is. Eventuele andere vervolghulp wordt dan ook besproken. Het kan zijn dat de behandelaar afspreekt dat je dan hulp krijgt van een andere hulpverlener.

Vraag: Als mijn behandeling is beëindigd en het gaat weer niet goed met mij waardoor ik hulp nodig heb, wat dan?
Antwoord: dan ga je naar de huisarts en die verwijst je als dat nodig is door naar ons. Dan wordt je gewoon weer door ons geholpen.

Vraag: Als ik in crisis raak, wat dan?
Antwoord: Dan neem je contact op met je huisarts en dan helpen wij je.