Nieuws

Componence Asset List

05 augustus 2020

regulier-vrouwen-overleg.png

Eerste stap in wachtlijstaanpak

Parnassia Groep en Coöperatie VGZ kijken positief terug op de samenwerking en het resultaat van de Transfertafel Rotterdam die gericht is op een groep patiënten die verzekerd zijn bij VGZ en kampt met veelvoorkomende aandoeningen (CMD) zoals angst, depressie en persoonlijkheidsproblematiek.

Parnassia Groep, BuurtzorgT, CaleidoZorg, FortaGroep, HSK, Mentaal Beter en Coöperatie VGZ hebben afgelopen maanden, actief samengewerkt aan het toegankelijk en toekomstbestendig houden van de GGZ-zorg. Deelnemers van de Transfertafel beschreven het enerzijds als een bijzonder én energiek traject met een zichtbaar resultaat en anderzijds als een periode die een verstevigde samenwerking opleverde waarin het belang van de patiënt voorop stond.

Toelichting Transfer Tweedaagse

Om een boost aan het terugdringen en opschonen van de wachtlijsten te geven kwam op 16 en 17 juli jl. een team van tien behandelaren van GGZ-aanbieders uit de regio Rotterdam bij elkaar. In Rotterdam zien we dat, vanwege grotere tekorten aan behandelaars, de wachtlijsten nog iets langer zijn dan in andere regio’s.​​​​​​​

Feiten en cijfers

De wachtlijsten voor mensen met veel voorkomende aandoeningen zoals angst, depressie maar ook persoonlijkheidsproblematiek (CMD) zijn al jaren erg lang. Begin juli voorafgaand aan de Transfer Tweedaagse stonden er 700 VGZ verzekerden op de wachtlijst bij de Parnassia Groep.
Om te voorkomen dat een groot aantal patiënten tijdens deze tweedaagse zou moeten worden gebeld is de week voorafgaand aan de transfertweedaagse door Parnassia Groep een onderzoek naar patiëntendossiers uitgevoerd zoals ze dat periodiek altijd doen. Dit met als doel te checken of men nog gerechtvaardigd op de wachtlijst stond. Na een eerste dossier onderzoek door Parnassia Groep van deze 700 wachtenden kwamen er nu 322 wachtenden in aanmerking voor de Transfertafel. Rond de 140 patiënten waren voornamelijk patiënten met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA), ouderen, mensen met verslaving waarvoor complexere zorg nodig is. Daarmee vielen ze in eerste instantie niet in de transfertafel doelgroep. Voor rond de 140 patiënten was al een intake ingepland en deze mensen worden in behandeling genomen bij Parnassia Groep.
Ook waren 14 personen al eerder via de Transfertafel  begeleid naar een andere aanbieder.
 
Uit dossieronderzoek bleek dat een deel van de groep geen zorg meer nodig had of inmiddels al elders in zorg was. Parnassia Groep is niet de enige instelling die hiermee te maken heeft. Het is namelijk niet mogelijk om te zien of een patiënt zich ook bij een andere zorgaanbieder heeft ingeschreven. Tijdens het nabellen hebben we ondervonden dat patiënten soms bij 5 aanbieders op de wachtlijst geplaatst werden. Het is logisch dat dit bij opschoning leidt tot een fikse daling van de wachtlijst. We raden alle GGZ instellingen aan het zelfde te doen. Daarnaast is uit deze voorbereidende werkzaamheden gebleken dat patiënten geplaatst konden worden bij één van de andere onderdelen van de Parnassia Groep. Verder werden 40 personen al eerder via de transfertafel begeleid naar een andere aanbieder. We adviseren alle GGZ instellingen om eenzelfde dossieronderzoek uit te voeren alvorens te starten met een nieuw op te richten transfertafel. De overgebleven 322 wachtenden zijn verdeeld over de diverse aanbieders. Behandelaren van de bij de transfertafel betrokken aanbieders zijn patiënt voor patiënt deze wachtenden gaan nabellen.
 
Op maandag 27 juli heeft een evaluatie plaats gevonden met de inhoudelijk deskundigen van de transfertafel waarin de volgende bevindingen zijn vast gesteld:​​​​​​​

Begeleid naar een andere aanbieder

Voor 62 personen is een passende oplossing gevonden via de Transfertafel of er bleek geen zorg meer nodig te zijn.

Nog niet bereikt of nemen zelf contact op

102 personen konden niet worden bereikt (door geen juist nummer of geen gehoor). Deze ontvangen allemaal een brief door deelnemers transfertafel. 20 personen denken na over het geboden aanbod en nemen nog contact op. Voor deze 122 personen zijn we dus nog aan de slag.

Behandeling nodig bij Parnassia Groep

70 personen neemt Parnassia binnen 4 weken in behandeling en staan dus straks niet meer op de wachtlijst. 68 personen blijven als wenswachtenden op de wachtlijst staan en kiezen weloverwogen voor de Parnassia Groep

Toekomst: screening per 1 augustus

Voor een deel van de VGZ verzekerden is een andere verwijsstroom opgezet via het screenteam010. Hiermee wil VGZ de capaciteit in de regio optimaal benutten. Deze werkwijze geldt vanaf 1 augustus voor de doelgroep CMD patiënten verzekerd bij VGZ. Rechtstreeks kan naar Parnassia Groep verwezen worden voor klinische opname en/of crisis situaties, patiënten met een vermoeden van een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA), de basis ggz en online behandelingen.

Voor mensen op de wachtlijst die bij andere zorgverzekeraars verzekerd zijn betekent dit dat zij sneller kunnen starten met hun behandeling bij Parnassia Groep. VGZ verzekerden die zelf een voorkeur hebben voor een bepaalde aanbieder kunnen daar overigens ook nog steeds zelf voor kiezen.