Nieuws

Componence Asset List

22 juni 2018

200x200+foto.png

Vanaf 25 mei 2018 worden al uw persoonsgegevens beschermd door de AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet is vastgesteld door de Europese commissie en geldt voor inwoners van alle Europese landen. Hiermee worden de privacyrechten van burgers versterkt en uitgebreid. Op deze pagina leest u alles over uw rechten volgens de nieuwe privacywet AVG.

Volgens de AVG mag Parnassia Groep alleen persoonsgegevens verwerken als er een wettelijk geldige reden voor is en een duidelijk omschreven doel. Deze gegevens mogen we ook alleen voor dát doel gebruiken. Parnassia Groep heeft de noodzakelijke maatregelen getroffen om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.

Onder de oude wetgeving had u al het recht op inzage in uw zorgdossier, het recht op correctie van uw persoonsgegevens en het recht op verwijdering van uw gegevens.

Nieuwe privacyrechten

Met de nieuwe privacywetgeving heeft u daarnaast het recht :

  • om gegevens digitaal mee te nemen naar een andere zorgaanbieder;
  • om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Het medisch dossier wordt bewaard conform de wettelijke termijn (vanaf 1-1-2020) van 20 jaar of zoveel langer voor zover uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Uw persoonsgegevens worden niet bewaard op onze internetservers maar direct versleuteld verzonden naar onze systemen en gewist van onze publieke online omgevingen. Ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van die gegevens te voorkomen.  

Het recht op inzage in uw dossier

U heeft recht op inzage en op een afschrift van uw patiëntdossier. U kunt hierom vragen bij uw behandelaar. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Parnassia Groep zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Inzage in uw dossier is gratis. U heeft ook recht op kopieën van uw medische gegevens. Wilt u meer dan één kopie van alle gegevens? Dan vragen we daarvoor een vergoeding.

Correctierecht

Het correctierecht geeft u het recht om correctie van uw persoonsgegevens aan te vragen. U kunt Parnassia Groep vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt om correctie vragen als uw persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn.
Ook mag u een medewerker vragen om uw mening toe te voegen aan uw dossier, als u dit graag wilt.

Het recht op het meenemen of overdragen van uw gegevens

Dit recht geeft u de mogelijkheid om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Het recht geldt voor een deel van de gegevens in medische dossiers. De persoonsgegevens die u zelf actief en bewust heeft verstrekt, vallen onder dit recht. Parnassia Groep  kan deze gegevens op uw verzoek elektronisch aanleveren aan uzelf of aan een andere zorgaanbieder. Hierna zal Parnassia Groep uw gegevens wissen.

Het recht om gegevens te laten verwijderen

Dit recht betekent dat u Parnassia Groep mag vragen om gegevens uit uw dossier te wissen. U kunt hierom vragen bij uw behandelaar. Vraagt u om vernietiging van uw gehele dossier? Parnassia Groep kan een verzoek tot vernietiging weigeren, bijvoorbeeld als de gegevens nodig zijn voor het blijven leveren van zorg. Een verzoek tot vernietiging van uw dossier kunt u indienen bij de geneesheer directeur. Parnassia Groep heeft een maand de tijd om aan dit verzoek te voldoen. Als we uw verzoek afwijzen, zullen we u dat schriftelijk toelichten.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Bent u niet tevreden over hoe Parnassia Groep omgaat met uw persoonsgegevens? Bespreek dit dan altijd met uw behandelaren. Nemen zij uw zorgen niet weg? U kunt een klacht indienen.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming

Martin van Rijswijk (FG-nummer 000339 Autoriteit Persoonsgegevens)
T: 088 – 357 13 57
E: fg@parnassiagroep.nl