Verwarde personen

Verwarde personen

200x200+verwarde+personen.png

De toename van verwarde personen krijgt in de politiek en media veel aandacht. Een aantal zeer ernstige incidenten is daar debet aan. Daardoor ontstaat het beeld dat alle personen die verward zijn een gevaar zijn voor de samenleving. Dit is soms zeker het geval, maar in de meeste gevallen niet. Het is een landelijk probleem met verschillende oorzaken en betrokkenen.

Verwarde persoon ≠ psychiatrisch cliënt

De term verward persoon is een term die de politie gebruikt. Zij treffen frequent mensen aan die in verwarring zijn en hen hulp vragen. Bij verwarde personen gaat het om mensen 'die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen’. Het staat buiten kijf dat ieder verward persoon hulp nodig heeft. Door alle aandacht is helaas het beeld ontstaan dat ieder verwarde persoon een psychiatrische cliënt is. Bij verwarde personen gaat het voor een klein deel om mensen met psychische stoornissen.

Bij verwarde personen gaat het veelal om kwetsbare mensen die te kampen hebben met verschillende aandoeningen en beperkingen op meerdere levensterreinen. Het zijn mensen met een medicijn- of middelengebruik, dementie, verslaving, schulden, dakloosheid of een verstoorde suikerspiegel. Soms zijn het mensen in de illegaliteit of met een verstandelijke beperking. Vaak treedt verward gedrag op in combinatie met verlies aan werk of huisvesting, schulden, of na een ingrijpende emotionele gebeurtenis.

Vooroordelen

Over psychische aandoeningen bestaan nog vele vooroordelen, misvattingen en misverstanden, ondanks dat het veel voorkomt. Een veel voorkomende stereotypering is dat mensen met een psychische aandoening gevaarlijk en onvoorspelbaar zouden zijn. In tegenstelling wat vaak gedacht wordt woont een groot deel van mensen met een psychische problemen zelfstandig, al dan niet met ondersteuning.

Mensen met een psychische aandoening ondervinden niet alleen de gevolgen van de aandoening zelf, maar ook de afwijzende reacties van mensen in hun omgeving. Ze worden vaak niet begrepen, gemeden of uitgesloten. Veel mensen met een psychische aandoening ervaren dergelijke stigmatisering als een grote barrière bij maatschappelijke participatie en het is voor hen een dagelijkse bron van zorg. Stigmatisering bevordert werkloosheid, sociale angst, sociaal isolement, een geringe kwaliteit van leven, demoralisatie en een laag zelfbeeld.

Schakelteam

Parnassia Groep staat achter de conclusies en aanbevelingen van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag, dat voortbouwt op de resultaten van het eerdere Aanjaagteam Verwarde Personen. Het schakelteam pleit voor een meer persoonsgerichte aanpak voor en met mensen die (soms) verward gedrag vertonen en biedt concrete handvatten in de vorm van negen bouwstenen. Ook Parnassia Groep is (samen met andere signalerende partners) bezig invulling te geven aan deze bouwstenen. Haagse SPOED, en het Meldpunt Verwarde Personen in Rotterdam zijn daarvan goede voorbeelden.

Het is van groot belang dat we in deze aanpak samenwerken met gemeenten, woningbouwcoöperaties, politie en justitie, maar zeker ook met familie en andere signalerende personen en instanties.