Opleidingsplaatsen

Opleiding psychiatrie Rijnmond

Jaarlijks hebben we acht opleidingsplaatsen voor arts-assistenten in opleiding tot psychiater in de regio Rijnmond. Vacatures worden begin juli opengesteld voor de opleidingsplaatsen van het jaar erop. Je vindt ze in ons vacatureoverzicht en op deze pagina.

Waarom kiezen voor de opleiding Psychiatrie bij Parnassia Groep in de regio Rotterdam? Psychiater-in-opleiding Cagri, opleider Nico van Beveren en voormalig opleider Niels Mulder vertellen er graag over.

Over de opleiding

De opleiding bestaat uit de basisopleiding van drie jaar en een profilering van 18 maanden. De 18 maanden profilering richt je in overleg met de opleider in naar je persoonlijke wensen en ambities. We hebben stageplaatsen op een groot aantal locaties in Rotterdam, Poortugaal en Spijkenisse.

Onze opleiding is ingericht naar het landelijke opleidingsprogramma De Psychiater dat 1 juli 2020 is ingegaan. Uitgangspunt van het landelijke opleidingsplan De Psychiater is om de toekomstige psychiaters breed op te leiden tot professionals voor een toekomst waarin de omvang en complexiteit van de zorgvraag verder toeneemt.

De opleiding psychiatrie van Parnassia Groep in de regio Rijnmond is aangesloten bij het Consortium Psychiatricum Nederland Zuidwest. Deelnemende instellingen:

 • Erasmus Medisch Centrum
 • Yulius
 • GGZ Delfland 
 • GGZ Westelijk Noord-Brabant
 • Emergis
 • Parnassia Groep regio Rijnmond 

Meer over de opleiding

De opleiding duurt in totaal 4,5 jaar. De basisopleiding duurt drie jaar, gevolgd door een profilering van 18 maanden. De eerste 2,5 jaar werk je binnen de instelling van de hoofdopleider.

Tijdens de basisopleiding volg je stages in de:

 • Acute klinische volwassenenpsychiatrie
 • Klinische ouderenpsychiatrie
 • Ambulante psychiatrie, met focus op kortdurende psychotherapie (PsyQ) en ambulante begeleiding van ernstige psychiatrische stoornissen
 • FACT
 • Kinder- en jeugdpsychiatrie gecombineerd met spoedeisende psychiatrie in de 24 uurs crisisdienst
 • Algemeen of academisch ziekenhuis

Deze stages volg je op een aantal interessante stageplekken bij Parnassia Groep in de regio Rijnmond, m.u.v. de stage in een algemeen of academisch ziekenhuis.

Tijdens de 18 maanden profilering heb je de ruimte om je te profileren in één of meerdere gebieden van jouw keuze. In overleg met de opleider bepaal je welke stages je volgt. Hierbij is zeker ruimte voor je persoonlijke wensen en ambities!

Welke profielen kies je?

 • Kinder- en jeugdpsychiatrie
 • Ouderenpsychiatrie
 • Ziekenhuispsychiatrie
 • Acute psychiatrie
 • Beleidspsychiatrie
 • Wetenschappelijk onderzoek

Je kunt keuzestages volgen bij instellingen waarmee we samenwerken, of in het buitenland. Naast de bestaande profielen worden op dit moment in het kader van het opleidingsplan De Psychiater interessante nieuwe profielen ontwikkeld.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Vraag dan een oriënterend gesprek aan met de opleider via opleidingpsychiatrierijnmond@parnassiagroep.nl.

Tijdens de opleiding volg je consortiumonderwijs en lokaal onderwijs.

Consortiumonderwijs

Het consortiumonderwijs bestaat uit verplichte en keuzemodules van de NVvP en onderwijs verzorgd door het consortium Zuid-West Nederland. Het consortiumonderwijs volg je elke donderdagmiddag.

Lokaal onderwijs

Het lokaal onderwijs bestaat uit verschillende circuits:

 1. Onderwijs voor alle aios die geen stage spoedeisende psychiatrie of kinder- en jeugdpsychiatrie of ouderenpsychiatrie volgen. Tijdens dit lokale onderwijs presenteer je wetenschappelijke artikelen en klinische onderwerpen en krijg je een selectie van onderwerpen aangedragen door aios en supervisoren. Daarnaast is er eenmaal per maand bedside teaching in het Maasstad Ziekenhuis, verzorgd door een neuroloog en een internist. Ook referaten, klinische demonstraties, calamiteiten- en complicatiebesprekingen maken deel van uit van dit onderwijs.
 2. Onderwijs voor de stage spoedeisende psychiatrie. Het lokale onderwijs bestaat uit referaten van coassistenten, presentaties van aios over onder andere artikelen en CAT, en presentaties van supervisoren.
 3. Onderwijs voor de profielen kinder- en jeugdpsychiatrie en ouderenpsychiatrie. Het lokale onderwijs binnen het profiel ouderenpsychiatrie bestaat uit onderwijs gericht op het gekozen profiel, (eind)referaten, klinische lessen, wetenschappelijk middagprogramma, calamiteiten/intervisiebespreking en eventueel tijd voor onderzoek.
  Het lokale onderwijs binnen het profiel kinder- en jeugdpsychiatrie bestaat uit onderwijs gericht op het gekozen profiel, CAT en journal onderwijs, (eind)referaten, studiedag Youz, opleidingslunchprogramma en wetenschappelijk middagprogramma volwassenen.

Verder volg je vier landelijke onderwijsdagen.

Supervisie en psychotherapie

Tijdens het eerste en/of tweede jaar van de opleiding krijg je supervisie en volg je psychotherapieën in de stromingen cognitieve gedragstherapie, psychodynamische therapie en systeem/groepstherapie.

Parnassia Groep regio Rijnmond organiseert jaarlijks een serie geaccrediteerde referaten voor psychiaters, aios, (klinisch) psychologen, verslavingsartsen en verpleegkundig specialisten. Dit Wetenschappelijk Middagprogramma bestaat uit zes referaten per jaar op maandagmiddagen van 16.00 tot 18.00 uur. Momenteel worden de referaten online gehouden.

Tijdens elk referaat behandelen twee sprekers uiteenlopende onderwerpen en ontwikkelingen op het gebied van psychiatrie, neurobiologie en psychologie. De sprekers zijn promovendi, onderzoekers en hoogleraren uit geheel Nederland.

Om elke cliënt de beste zorg te bieden, wordt er bij Parnassia Groep voortdurend specialistisch wetenschappelijk onderzoek gedaan. Tijdens je opleiding kun je in overleg met de opleider de mogelijkheden bekijken om onderzoek te doen naar een eigen onderwerp of te participeren in een lopend onderzoek.

Wil je meer informatie over onderzoek doen of wil je een gesprek met de (plaatsvervangend) opleider? Stuur je verzoek dan naar opleidingpsychiatrierijnmond@parnassiagroep.nl

Onze opleiders

Ik ben sedert 2012 opleider. Aanvankelijk bij het toenmalige Delta Psychiatrisch Ziekenhuis, en sedert 2019, na een fusie, bij Parnassia Groep. Op dit moment ben ik verantwoordelijk voor de opleiding Rijnmond. Daarnaast ben ik als onderzoeker betrokken bij verschillende projecten binnen Parnassia en daarbuiten, met op dit moment als belangrijkste het HAMLETT project

Als psychiater help je mensen bij één van de meest fundamentele dingen van het bestaan, namelijk hoe vorm te geven aan hun leven. Mentale problemen bepalen in belangrijke mate hoe je functioneert en hoe je positie in de maatschappij is, en hebben dus een enorme invloed op het bestaan van mensen. Die invloed is bovendien vaak levenslang aanwezig. Naast de technische vaardigheden (de wereld van medicijnen, diagnose en hersenfuncties) vind ik het daarom belangrijk dat de sociaal-maatschappelijke omstandigheden van de patiënt en zijn of haar persoonlijke verhaal centraal staan. Die geven we in de opleiding dan ook een belangrijke plaats.

Eén van de meeste  interessante kanten van de ggz is de betrokkenheid van veel maatschappelijke partijen. Een journalist kan zich afvragen waarom om de zoveel jaar onze diagnoses worden bijgesteld. Dat doen chirurgen toch ook niet? De gemeente wordt geconfronteerd met ‘verwarde mensen’ die overlast geven. Verhuurders met mensen in financiële problemen die de huur niet meer kunnen betalen. De wijkagent kan betrokken zijn bij huiselijk geweld. Een filmmaker kan een indringend portret schetsen van iemand die lijdt onder jarenlang seksueel misbruik.   

In deze veelheid van ideeën en mogelijkheden proberen we onze aios op te leiden tot psychiaters met een eigen visie op het vak, die een betrouwbare, deskundige en als het moet steunende behandelaar voor onze patiënten kunnen zijn, en een volwaardige en duidelijke partner voor de veelheid aan instanties en medewerkers die zich bezig houden met de ggz. Het ontwikkelen van medical leaderschip vinden we heel belangrijk.  

Binnen Parnassia Groep Rijnmond is een groot aantal psychiaters aanwezig die zich inzetten voor jouw opleiding. Van de ervaren psychiater die gepokt en gemazeld is in de crisisdienst, en je helpt om in de nachtelijk uren crises te bezweren, tot psychoanalytisch geschoolde collega’s die oog hebben voor subtiele psychologische processen. Van een collega die landelijk onderwijs verzorgt tot de psychiater-bestuurder die als mentor aan de opleiding verbonden is en bij wie je een keuzestage op het gebied van beleid kan volgen.  

Uiteindelijk valt of staat alles natuurlijk met een veilig en prettig werkklimaat. Wij scoren daar goed op, en zetten ons er dagelijks voor in om dat zo te houden! 

Ik ben opgeleid tot psychiater bij het Erasmus MC en werk sinds 2017 bij Parnassia Groep. Ik werk op dit moment bij een team Vroege Interventie Psychose in het centrum van Rotterdam, waarin we jongvolwassenen behandelen die voor het eerst een psychose doormaken.

Daarnaast heb ik mij de afgelopen jaren beziggehouden met de herinrichting van de coassistentenopleiding in de regio Rijnmond. Het geeft mij veel energie en voldoening om jonge collega’s te begeleiden in hun professionele ontplooiing. Ik zie de psychiater als een moderne en veelzijdige medisch specialist. Het recent herziene landelijke opleidingsplan biedt veel nieuwe aanknopingspunten die hierbij aansluiten. Ik vind het belangrijk dat onze toekomstige psychiaters binnen een plezierig leerklimaat worden opgeleid tot breed ontwikkelde en scherp denkende vakmensen, die het belang van de patiënt centraal stellen en het hoofd koel houden in ons dynamische en soms hectische werkveld.

Als ouderenpsychiater ben ik werkzaam op de ouderenkliniek in Rotterdam. Dit is een kliniek met 50 bedden (32 gesloten, 18 open) voor acute opname van ouderen boven de 65 jaar met een psychiatrische stoornis die niet meer in staat zijn zelfstandig te functioneren.

Tijdens mijn opleiding tot psychiater werd ik gegrepen door de ouderenpsychiatrie waarbij de ernst en complexiteit van de ziektebeelden en de bijkomende somatische/psychosociale problematiek en forse beperkingen mijn interesse trokken. Het is een uitdaging om ook patiënten in de derde en vierde levensfase nog optimale diagnostiek en behandeling te geven en daarmee de kwaliteit van leven van deze doelgroep te verhogen.

Vanaf 2012 is het mogelijk om als aios je verder te profileren in de ouderenpsychiatrie. Naast de verplichte basis-stage van een halfjaar wordt verdere verdieping verkregen in ambulante en consultatieve ouderenpsychiatrie en een somatische stage bij de klinische geriatrie. Naast aios psychiatrie werken er ook aios klinische geriatrie, aios interne geneeskunde ouderen, HAIOS, VIOS en coassistenten op de kliniek.

Ik volgde de opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater bij het Erasmus MC, Riagg Rijnmond en bij Curium in Oegstgeest. Na mijn opleiding heb ik als kinder- en jeugdpsychiater gewerkt bij de polikliniek van Curium in Gouda en aansluitend bij Riagg Rijnmond in Rotterdam. Bij Riagg Rijnmond ontwikkelde ik een stage sociale kinder- en jeugdpsychiatrie en deed ik onderzoek naar het verbeteren van de diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van niet-westerse ouders. 

Sinds eind 2014 werk ik bij Youz, waar ik de opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater binnen het Rotterdamse deel van Parnassia Groep heb opgezet. Ik ben betrokken als coördinator bij het landelijk onderwijs kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarnaast houd ik mij bezig met onderzoek naar kinderen in de acute psychiatrie.  

Wat betreft de patiëntenzorg ben ik initiatiefnemer van de spoedpoli jeugd waar ik ook aan verbonden ben. Een systemische, multidisciplinaire benadering met veel oog voor het eigen verhaal van het kind en zijn/ haar omgeving kenmerkt de opleiding. Ik geef zelf veel onderwijs en supervisie waarbij ik een veilige, ontspannen sfeer belangrijk vind. De aios krijgen binnen de kaders veel ruimte om hun eigen keuzes te maken in stages. Er is een goede samenwerking met de andere opleidingen binnen het consortium.

Supervisoren en mentoren

Naast de opleiders is vanuit de verschillende stages en locaties een enthousiaste groep supervisoren en mentoren betrokken bij de opleiding. Parnassia Groep heeft verschillende supervisoren met expertise op psychiatrische gebieden. Enkele voorbeelden:

 • Carla Hagestein - beleidspsychiatrie
 • Joris van der Vlugt - ziekenhuispsychiatrie
 • Rocco Hoekstra - bipolaire stoornis
 • Elvira Boere - bipolaire stoornis
 • Aram van Reijsen - acute psychiatrie
 • Wietske Ester - autisme bij kinderen en jeugd

Meer informatie

Wil je meer informatie over de opleiding of een oriënterend gesprek met dr. J.M. (Nico) van Beveren (opleider) of drs. B. (Benno) Bakker (plaatsvervangend opleider)? Of wil je graag van gedachten wisselen met één van de aios over de opleiding? Neem dan contact op met Petra Nieuwland, M 06 22 84 79 20, E opleidingpsychiatrierijnmond@parnassiagroep.nl.

Solliciteren

Wil je je specialiseren tot psychiater en beschik je over:

 • een voltooide opleiding geneeskunde,
 • aantoonbare affiniteit met de psychiatrie (ben je bijvoorbeeld als anios in de ggz werkzaam geweest).

Stuur je sollicitatie naar opleidingpsychiatrierijnmond@parnassiagroep.nl. Elk jaar starten begin april en begin oktober vier aios met de opleiding.