Voorwoord EPA

We spreken bij mensen van een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) als zij langer dan twee jaar lijden aan een psychiatrische stoornis en daardoor ook in de problemen komen met bijvoorbeeld hun werk, woonplek, relaties en financiën. Intensieve en langdurige behandeling is voor deze groep noodzakelijk.

Herstelondersteunende zorg helpt mensen met (ernstige) psychische aandoeningen zichzelf te helpen. De zorg richt zich hierbij niet enkel op genezing, maar ook op eigen regie, weerbaarheid en participatie. Concreet voor de werkpraktijk betekent dit dat de ggz-diensten aansluiten op de verschillende herstelprocessen van de cliënt, namelijk:

  • Behandeling, gericht op het  herstel van gezondheid

  • Rehabilitatie, gericht op het herstel van maatschappelijke rollen

  • Ervaringsdeskundigheid en herstelacademies, gericht op het persoonlijke herstel

Cijfers EPA algemeen

De zorg voor deze doelgroep wordt voor een groot deel ambulant outreachend vorm gegeven, waarbij kan worden opgeschaald naar een klinische voorziening. Hieronder geven wij een indruk van de omvang van deze zorg in cijfers.

   

 

Tabs EPA

Herstelgerichte zorg betekent binnen Parnassia Groep dat de zorg op een herstelgerichte wijze aan patiënten wordt aangeboden, patiënten gebruik kunnen maken van een breed ggz-aanbod passend bij de verschillende herstelprocessen die zij doormaken en er vanaf dag één samengewerkt wordt met familie. Kenmerkend is dat de patiënt vanuit deze visie gezien wordt als expert in zijn eigen herstelproces.

Eigen Regie en Herstel is een Evidenced Based trainingsaanbod voor mensen met een psychotische stoornis, een bipolaire stoornis, depressie of PTSS. Eigen Regie en Herstel wordt ook wel hersteltraining genoemd. Eigen Regie en herstel kan zowel in individueel als in groepsverband worden gegeven. Joyce en Gerard vertellen over hun ervaringen met de trainingen.

Kenmerkend aan dit model is dat de patiënt zelf een steungroep samenstelt die hem of haar helpen om persoonlijke, zelfgekozen doelen te bereiken. Dit kunnen familieleden of naastbetrokkenen zijn, maar ook (familie-) ervaringsdeskundigen en professionals binnen of buiten de GGZ. Dit model bevordert de samenwerking tussen formele en informele steunsystemen. Zie ook het filmpje ’Resourcegroep helpt Django vooruit’

De ART-beweging is een breuk met de stigmatiserende beelden en praktijken van afgeschreven zijn, uitbehandeld zijn en uitzichtloos leven binnen psychiatrische instellingen. Centraal daarin staat dat ART zich richt op herstel in en herstel van de triade. De directe omgeving en naasten spelen een zeer belangrijke rol. Deze methodiek is bestemd de EPA-populatie dat is aangewezen op langdurige intensieve zorg in de vorm van een beschermende woonvorm of op een van onze verblijfsafdelingen.

Naast wetenschappelijke en specialistische kennis hechten wij veel waarde aan ervaringskennis in onze behandeling van patiënten. Parnassia Groep heeft een aantal ervaringswerkers in huis, medewerkers die ervaring hebben gehad met verslavings- en/of psychische klachten en die deze ervaring willen gebruiken om patiënten en mensen die hun traject hebben afgerond te helpen in hun herstelproces. 

We proberen opnames zo kort mogelijk te houden en zo veel mogelijk te voorkomen. Om dit te bereiken organiseren we onze zorg en behandeling vanuit de wijken en dorpen waar onze patiënten wonen. Dankzij een wijkgerichte aanpak werken we beter samen met andere hulpverleners die betrokken zijn bij onze patiënten. Wij hebben onze kennis en expertise gebundeld in GGZ teams (ookwel FACT-teams) genoemd) die elk in een eigen postcodegebied werken. In deze GGZ teams zijn (zorg)professionals vanuit meerdere disciplines actief. Zij voeren de zorg- en behandeltaken uit en ondersteunen patiënten bij wonen en leven. 

De Ketenveldnorm beoogt de ondersteuning en zorg voor landelijk ongeveer 2000 personen die (potentieel) gevaarlijk gedrag vertonen, als gevolg van een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking en/of een verslaving en/of een niet aangeboren hersenaandoening, sterk te verbeteren.

Integrale samenwerking in een netwerk of keten is het sleutelbegrip. Parnassia Groep is deze zorg in alle kernregio’s aan het organiseren. Als levensloopaanbieders zijn Fivoor en Antes actief in de opbouw van het aanbod van een levensloopteam, hoogbeveiligd wonen en beveiligde bedden.

De levensloopfunctie kenmerkt zich door continuïteit van intensieve ondersteuning en zorg, professionals die bij de geïncludeerde persoon en hun naasten betrokken blijven zo lang dat nodig is en het makkelijk opschalen en afschalen naar zwaardere of lichtere vormen van ondersteuning en zorg, ook in het sociaal domein.

De levensloopfunctie realiseert, organiseert en monitort ambulante ondersteuning en zorg (op alle levensgebieden). Vroegtijdige signalering van risico’s is een belangrijk onderdeel van de levensloopaanpak. Als dat nodig is vindt opschaling plaats naar een 24-uursvoorziening (waaronder beveiligde intensieve zorg).

Deze zorg is nog volop in ontwikkeling en samen met verzekeraars, zorgkantoren en gemeenten zijn wij aan het organiseren dat deze zorg structureel en kostendekkend wordt bekostigd.

Wij weten dat werk een grote bijdrage levert aan het duurzame herstel van onze patiënten. Deelname aan de maatschappij en het minder afhankelijk zijn van een uitkering versterkt het gevoel van eigenwaarde. Daarom blijven wij met onverminderd inzetten op IPS. 

 

Psychotherapie is de werkzame behandeling voor persoonlijkheidsstoornissen, maar slechts 23% van de patiënten krijgt dit. De kwaliteit van de 'overige behandeling' verschilt erg. Met behulp van de Guideline Informed Treatment for Personality Disorders GIP-PD krijgen ook deze behandelingen een samenhangend kader. Zo kunnen we een groot deel van de patiënten goed helpen. 

EPA locaties uitgelicht