Meer inzet op Preventie

Investeren in preventie komt ten goede aan de volksgezondheid, ons welzijn en onze productiviteit, en aan de betaalbaarheid van onze gezondheidszorg. Ook gemeenten en andere organisaties zien in toenemende mate het belang van preventie en zijn bereid daarin extra te investeren.

Investeren in preventie komt ten goede aan de volksgezondheid, ons welzijn en onze productiviteit, en aan de betaalbaarheid van onze gezondheidszorg. Ook gemeenten en andere organisaties zien in toenemende mate het belang van preventie en zijn bereid daarin extra te investeren.

Veel mensen maken inmiddels gebruik van het  bestaande ruime preventieaanbod van Indigo, Brijder en Youz.
Via de websites van deze zorgbedrijven hebben mensen toegang tot:

 

Naast een reeks van preventie-aanbod waaraan gratis deel kan worden genomen, is preventie ook onderdeel van behandeltrajecten. Als onderdeel van onze gezinsgerichte aanpak wordt, bij de start van de behandeling van een volwassene, een kindcheck gedaan om het effect van de psychiatrie van een ouder op het kind te beoordelen. Zo kunnen we gerichte ondersteuning bieden aan het kind. En verkleinen we de kans dat het kind zelf psychische problemen ontwikkelt, waarvan we weten dat daar een fors risico op bestaat. Omgekeerd hebben we ook een gesprek met ouders, wanneer een kind in behandeling komt. Daarmee stellen we vast of en hoe we de ouder kunnen ondersteunen in het omgaan met de situatie van het kind, danwel of bij (een van de) ouders zelf sprake is van psychische problemen, waarvoor behandeling nodig is. Door deze geïntegreerde aanpak voorkomen we klachten of kunnen we met een beperkte inzet de effectiviteit op behandeling van degene die primair in zorg is gekomen vergroten.

Een preventie initiatief waar we bijzondere aandacht voor vragen is Sumona. Sumona verbetert de samenwerking in de keten rond suïcidepreventie. Dankzij oplettende hulpverleners binnen en buiten de zorg worden personen met een verhoogd suïciderisico gesignaleerd en aangemeld bij een lokaal team van casemanagers. Daarnaast richt het programma zich op het begeleiden van iemand die een suïcidepoging heeft gedaan. Uit onderzoek weten we dat 1 op de 3 mensen na de eerste poging binnen afzienbare tijd een 2e poging doet. Met het casemanagement Suna (SUïcide NAzorg) bieden we ondersteuning voor de cliënt en familie en verkleinen we de kans op een herhaling.