Terugdringen administratieve lasten

Administratie is essentieel voor het leveren van goede zorg en is ook de basis voor het komen tot een passende vergoeding van de geleverde zorg.

Alle initiatieven van de afgelopen jaren hebben tot een te beperkt resultaat geleid. We blijven toch de ambitie houden om administratieve lasten te verlichten. Voor het werkplezier van onze collega’s en ook de tijd die ze aan zorg kunnen besteden, moeten we registratie en administratie waar het kan verminderen. 

In het integraal zorgakkoord hebben we die ambitie naar elkaar uitgesproken en ook concreet gemaakt met elkaar. We gaan bij de vraag ‘of en zo ja hoe’ nieuwe regels noodzakelijk zijn, zwaarder tillen aan de stem van zorgverleners die verantwoording afleggen of anderszins in de praktijk de gevolgen van de regel ondervinden, en minder aan de partijen die verantwoording vragen. Alle ‘regelmakers’ in de brede zin van het woord (VWS, zorgverzekeraars, toezichthouders, werkgevers, branche- en beroepsverenigingen) gaan per direct alle nieuwe regelgeving toetsen aan het uitgangspunt ‘zinnig en radicaal simpel’. ‘Zinnig’ is wat bijdraagt aan betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg. ‘Radicaal simpel’ betekent dat we voor de professional zo eenvoudig mogelijke oplossingen kiezen die bijdragen aan professionele autonomie, vakmanschap en werkplezier.

De uitwerking van de verschillende onderdelen van het IZA kunnen daarbij een eerste concrete toets zijn van dat voornemen. Bijvoorbeeld door de bekostiging van de Mentale Gezondheidscentra eenvoudig en aantrekkelijk te houden en daarmee de samenwerking tussen professionals van verschillende domeinen zo eenvoudig mogelijk te in te richten.

Dat zelfde geldt voor de inrichting van domein overstijgende bekostiging bij de inrichting van netwerkpsychiatrie. Hoe minder financiële drempels, hoe makkelijk de zorg en ondersteuning op de werkvloer kan worden ingericht.

Wij vinden het van groot belang om in dit kader onderwerpen als horizontaal toezicht, gepast gebruik en passende zorg samen met verzekeraars, gemeente, Nza en VWS vormt te geven.