Veilig wonen EPA

Bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening is aandacht voor woon- en leefomstandigheden van groot belang. Het leven met psychiatrische problemen kan soms zo ingrijpend zijn dat cliënten hulp nodig hebben in de thuissituatie of dat iemand tijdelijk niet in staat is zelfstandig te wonen. Parnassia Groep beschikt over verschillende woningen en woonvoorzieningen waar iemand samen met deskundige begeleiders kan werken aan herstel. Cliënten krijgen de begeleiding die ze nodig hebben om mee te kunnen blijven doen in de samenleving of op termijn weer zelfstandig te kunnen wonen. Daarbij bieden we ook ondersteuning bij de financiën, het huishouden en sociaal en persoonlijk functioneren.

In de regio Rotterdam zijn we onze woon- en zorgcomplexen aan het vernieuwen. Antes wil dat cliënten en collega’s verblijven en werken in kwalitatief hoogwaardige gebouwen. Om dit waar te maken, zijn veranderingen nodig zoals nieuwbouw, renovatie en het sluiten van enkele huidige klinische locaties en zijn verhuizingen nodig.

Een voorgenomen ontwikkeling is het realiseren van een BW+. Deze voorziening heeft een belangrijke functie in de doorstroom van cliënten binnen de levensloop aanpak (ketenveldnorm). Het is een woonvoorziening waarbij extra aandacht is voor veiligheid. Zorg en begeleiding worden verleend door een integraal team van deskundigen uit de ggz, forensische zorg en sociaal domein.
 
In Noord Holland wordt doorstroom in de keten gerealiseerd via Omklapwoningen. In essentie is een omklapwoning een reguliere woning (vaak een flat), waarbij de Parnassia Groep een huurcontract afsluit met een woningbouwvereniging. De afspraak daarbij betreft de mogelijkheid de woning op termijn over te dragen aan de bewoner als deze laat zien dit zelf weer te kunnen. Daarmee wordt het bedrijfsrisico voor de verhuurder beperkt en krijgt een cliënt ruimte om stap voor stap de verantwoordelijkheden, die horen bij zelfstandig wonen, over te nemen.

Op Woonzorgpark Rosenburg in Den Haag ontwikkelt Arcade 145 sociale huurwoningen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het is de bedoeling dat een vijftal organisaties voor beschermd wonen (BW) de begeleiding van toekomstige bewoners gaan verzorgen. Parnassia zal de behandeling bieden. De doelstelling van dit wooncomplex, is mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen een gelegenheid te bieden zelfstandig te wonen, weerbaarder te worden en volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Naast een eigen woonruimte, horen daar ook dagbesteding of werk en een eigen inkomen bij. Uitgangspunt is waardegedreven zorg, waarbij autonomie en zelfregie voorop staat.