Tabs regio Haaglanden

Gezamenlijke aanpak wachttijden GGZ door transfertafels in Haaglanden. Patiënten zo snel mogelijk voor behandeling naar juiste plek door transparantie in wachttijden en -lijsten, gezamenlijke initiatieven voor triage en doorverwijzing. 

Om de wachttijden aan te pakken, is het nodig om écht inzicht te krijgen in de zorgvraag van de mensen die in de regio op de wachtlijst staan. Dit gebeurt aan de transfertafel. Hier geven aanbieders elkaar inzicht in de zorgvragers die op hun afzonderlijke wachtlijsten staan. Ook wordt er gezamenlijk bekeken hoe vraag en aanbod beter bij elkaar gebracht kunnen worden. Door daarbij samen te werken met de verwijzers, komen patiënten ook sneller bij de juiste behandelaar terecht. Voor het verbeteren van de aanpak van wachttijden worden ook goede, passende praktijkvoorbeelden uit andere regio’s snel toegepast.  

De levensloopfunctie realiseert, organiseert en monitort ambulante ondersteuning en zorg (op alle levensgebieden). Vroegtijdige signalering van risico’s is een belangrijk onderdeel van de levensloopaanpak. Als dat nodig is vindt opschaling plaats naar een 24-uursvoorziening (waaronder beveiligde intensieve zorg).

In de regio Haaglanden bestand al lange tijd een sterk samenwerkingsverband rond de zorg van deze doelgroep. Per 2021 wordt nu gestart met een doorontwikkeling van dit netwerk op de uitgangspunten van de ketenveldnorm.

IGGZ: Integrale aanpak kwetsbare burgers in wijken 

Binnen de gemeente Den Haag is een ruim aanbod van behandeling, zorg en ondersteuning voorhanden voor burgers met ernstig psychische aandoeningen en bijkomende sociaalmaatschappelijke problematiek. Om dit aanbod te optimaliseren, is in 2018 besloten om proeftuinen 'Integrale GGZ in de wijk' te starten vanuit de GGZ-teams Moerwijk en Waldeck-Bohemen. In 2019 zijn de proeftuinen verder uitgerold binnen GGZ-teams Spoorwijk-Laak en Transvaal. Het doel van deze proeftuinen is om zonder schotten tussen wetten en financieringsstromen een verbinding te leggen tussen ons medische domein en het sociale domein van de gemeente. De betreffende GGZ-teams werken nauw samen met de JMO-teams in hun wijk en andere relevante partners. De proeftuinen vormen een vliegwiel om op termijn in alle wijken van Den Haag geïntegreerde zorg aan te kunnen bieden.  

Inmiddels is het model succesvol uitgewerkt en heeft de gemeente Den Haag deze systematiek uitgebreid naar 11 wijken waarmee heel de stad van dit aanbod gebruik kan maken.

Resultaten 

  • Patiëntniveau: verbetering van zelfredzaamheid, kwaliteit van leven, gezondheidswinst, maatschappelijke participatie en minder eenzaamheid. 

  • Maatschappelijke resultaten: minder crisissen, voorkomen van huisuitzettingen, beperken van instroom maatschappelijke opvang en begeleid wonen. Vermindering van overlast voor buurtbewoners, versterking informeel netwerk. 

  • Aantallen crisis-DBC's in Moerwijk en Bohemen-Waldeck zijn respectievelijk met 17% en 14% gedaald. 

Doordat de gemeente Den Haag nu heeft opgeschaald naar 11 wijken zal dit positieve effect ook voor alle burgers beschikbaar zijn.

Elke inwoner van Den Haag heeft recht op een zo gezond en gelukkig mogelijk leven. De beweging Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) zet zich daar dan ook volop voor in. Dat is nodig, want de verschillen in gezondheid en geluk tussen de verschillende Haagse wijken zijn groot. En als er niks gebeurt, dan worden die verschillen alleen maar groter. 

Dat betekent nieuwe inzichten omarmen, oude ideeën laten gaan. Een transitie. Van onszelf. Van onze maatschappij. En van onze zorg. We zitten er middenin. Hoe ziet zo’n transitie eruit? Op welke manier kunnen we hierbinnen bewegen? En hoe nemen we anderen hierin mee? 

Over Gezond en Gelukkig Den Haag als beweging en Moerwijk in het bijzonder 

Jurgen Verbeeck, bestuurder van Parnassia, en Neo de Bono, als sociaal ondernemer mede-initiatiefnemer van de Moerwijk Cooperatie en Heeswijkplein 10 en recentelijk DaMoer vertellen over hun ervaringen.