Voorwoord Ouderen

Net als de zorg voor jeugd, vraagt de psychiatrische hulp aan ouderen ook om specifiek aanbod. De ziektebeelden binnen de geriatrie en geronto-psychiatrie vragen om specialisten op het gebied van ouderen. Binnen Parnassia Groep Ouderen worden cliënten behandeld die in voorliggende voorzieningen in de thuis- en verpleeghuiszorg onvoldoend konden worden geholpen met hun psychiatrische probleem.

Tabs ouderen

Onze zorg op het gebied van NAH richt zich op cliënten met niet aangeboren hersenletsel, cognitieve problemen en psychiatrische co morbiditeit. Het gaat hier om cliënten die hersenletsel hebben opgelopen en waarbij de reguliere behandelingen stagneren. Denk hierbij aan cliënten waarbij het revalidatieproces stagneert door gedragsproblemen voortkomend uit het hersenletsel. Ook kunnen na hersenletsel psychiatrische ziektebeelden ontstaan zoals depressies, angststoornissen, manische ;ontremmingen en impulsieve stoornissen.  Onder de doelgroep vallen ook cliënten die al psychiatrische problemen hadden vóór het hersenletsel.

Tot slot wordt er ook veel diagnostiek gedaan binnen het regionale zorgnetwerk van VVT en revalidatie. Het betreft hier cliënten met vermoeden op restschade na NAH met daarbij een probleem in het psychisch functioneren. Dit onderdeel van de ouderenpsychiatrie heeft in Rotterdam een opnamekliniek van 30 bedden, deeltijd en ambulant outreachend en poli. Ze vervullen een bovenregionale functie voor deze doelgroep.

Het ACT team Ouderen biedt ambulante hulpverlening aan mensen van 65 jaar en ouder. Wij zijn er speciaal voor ouderen met (een vermoeden van) ernstige problemen en beperkingen op uiteenlopende gebieden, waarbij sprake is van zorgmijdend/zorgwekkend gedrag, waardoor de patiënt noodzakelijke behandeling(en) misloopt. Het ACT team Ouderen is multidisciplinair en de behandeling die wordt geboden is gericht op rehabilitatie binnen de samenleving en het voorkomen van (her)opname in een instelling. Daarbij wordt intensief samengewerkt met het netwerk rondom de patiënt, zoals de familie en sociaal maatschappelijke instellingen. De patiënt krijgt zoveel en zo lang zorg als nodig is.

Ouderen Online
De app Superbrains maakt blended care mogelijk. Ook voor de doelgroep ouderen betekent dit dat het een combinatie van traditionele face-to-face behandeling en online hulpverlening mogelijk maakt. Met Superbrains kunnen zorgverleners de waardevolle face-to-face momenten met de patiënt effectiever benutten doordat zij beter zicht hebben op hoe de patiënt de behandeling thuis oppakt.

Daarnaast stimuleert de app de patiënt om thuis actief bezig te zijn met zijn of haar behandeling. Superbrains introduceert een spelelement dat de patiënt stimuleert om actief te participeren in zijn behandelactiviteiten van dag tot dag, en geeft het de patiënt inzicht in zijn of haar voortgang in het behalen van de behandeldoelen. Doordat het met Superbrains ook mogelijk is om veilig te videobellen en chatten met de patiënten is ook zorg op afstand mogelijk voor situaties waarin fysiek face-to-face contact lastig is. 
Binnen de doelgroep Ouderen en NAH sluit en slaat het gebruik van de app goed aan. Vanaf de eerste inzet neemt het aantal gebruikers hard toe.