Intro herstelacademie

In onze kernregio’s breiden wij het aanbod van herstelacademies uit. In een zuivere herstelacademie worden alle taken uitgevoerd door de ervaringsdeskundigen en deelnemers.

Omdat de locaties van Reakt in het verleden niet zijn gestart als herstelacademies zien we in de populatie een behoorlijke groep deelnemers die op dit moment nog afhankelijk is van de professionele begeleiding. We werken daarom vanuit een ontwikkelmodel waarin bestaande dagbestedingslocaties worden omgebouwd naar de bouwsteen Sociaal in de buurt. In deze bouwsteen is gaat het juist om de aansluiting met het sociaal maatschappelijk domein, de leidende rol van ervaringsdeskundigen en de inzet van deelnemers. De inzet van professionele begeleiding wordt, vanuit de principes van herstel ondersteunende zorg, teruggebracht naar het noodzakelijke niveau.  

Sociaal maatschappelijk domein 

Sociaal in de buurt verbindt het zorgdomein met het sociaal maatschappelijk domein en legt deze verbinding op basis van gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid tussen zorgaanbieders onderling, maar natuurlijk ook gelijkwaardigheid tussen zorgaanbieders en zorgvragers.  Het is een ontwikkeling naar netwerkzorg waarin de verschillende disciplines, voorhanden zijn, maar waar intensievere zorg alleen wordt ingezet als een lichtere vorm niet toereikend is. 

4 doelstellingen

Met Sociaal in de buurt "Herstelacademie" worden 4 doelstellingen nagestreefd, namelijk:  

  • Mensen die een ontwrichtende ervaring hebben meegemaakt en hiervan willen herstellen worden bereikt. 

  • Het persoonlijk en maatschappelijk herstel van de deelnemers wordt bevorderd.  

  • Veerkracht en eigen regie van de deelnemers wordt bevorderd. (Positieve gezondheid Huber, 2012) 

  • Maximaal benutten van mogelijkheden in het sociaal maatschappelijk domein en eigen kracht en daarmee de inzet professionele zorgverleners minimaliseren. 

Lees ook het artikel over herstelacademie Peerpont te Dordrecht.