Regioplan IZA

Het doel van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar houden door in te zetten op passende zorg. Een basisprincipe van passende zorg is de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Daarvoor is meer regionale samenwerking nodig.

Regiobeelden en regioplannen zijn belangrijke hulpmiddelen voor het bepalen waar de regionale samenwerking zich op moet richten. Vanaf maart 2023 hebben we samen met regionale zorgpartijen, verzekeraars en gemeente hard gewerkt aan het opmaken van regiobeelden. In verschillende sessie hebben we de data besproken op volledigheid en welke eerste beelden daaruit zijn af te leiden. In juni is voor alle regio’s in Nederland een grote informatieset opgeleverd welke mee kan worden genomen bij het uitwerken van het regioplan.

In een aantal van onze kernregio’s zijn we voor het regioplan met een aantal ggz partners gestart met het verder uitwerken van verschillende onderwerpen. Vanuit bestaande regionale samenwerkingen en ook de gevoelde gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid van de ggz, hebben we de juiste energie om samen tot concrete oplossingen te komen.

De voorgestelde richting van de ontwikkelingen voor de ggz zullen moeten worden geïntegreerd naar een gedragen regioplan waar alle zorginstellingen, verzekeraars en gemeenten zich in zullen herkennen en waar ook commitment met elkaar op kan worden gegeven. Vanuit Parnassia Groep zetten wij in op het tot stand komen van een gedragen regioplan met ook concrete oplossingen voor de knelpunten in de ggz.

Naast onze bijdrage aan de externe regioplannen IZA, zijn we intern ook bezig om onze beleidsplannen regionaal in te richten waarbij verschillende zorgbedrijven gaan werken uit 1 plan. De inhoud van deze plannen zullen we meenemen in de bespreking met onze partner in de regio. Uiteraard is de inhoud van onze regioplannen op haar beurt ook weer afhankelijk van hetgeen in het externe IZA regioplan wordt opgenomen.