Mentale Gezondheidscentra

Met de komst van Mentale Gezondheidscentra bewegen we komend jaar letterlijk meer naar onze cliënten, verwijzers en partners in het sociale domein toe en gaan we voor een wijkgerichte en vraaggerichte aanpak op het gebied van mentale gezondheid.

Binnen een Mentaal Gezondheidscentrum staat het verkennend gesprek centraal. Aanmeldingen hiervoor verlopen via de huisarts of praktijkondersteuner. Na dit gesprek komen de afnemer(s) van het verkennend gesprek en degene met de hulpvraag tot een actieplan op maat. De oplossingen kunnen binnen en/ of buiten de ggz liggen.

Als kerninstelling in de ggz hebben we een opdracht gekregen om in onze kernregio’s samen met regionale partners de ontwikkeling van mentale gezondheidscentra vorm te geven. Dat gaat in sommige regio’s via de inmiddels aanwezige regionale taskforce wachttijden, in andere ontstaan nieuwe overlegstructuren. In alle gevallen zetten wij in op een brede vertegenwoordiging van regionale partners vanuit ggz, ervaringsdeskundigen, sociaal domein, huisartsen en financiers.

Waaraan bouwen we?

  • De burger is binnen of buiten de ggz snel geholpen.
  • De hulpvraag van de burger wordt praktisch en gericht beantwoord.
  • De onnodige instroom in de ggz wordt aantoonbaar minder.
  • De onnodige interne doorverwijzingen worden aantoonbaar minder.
  • Collega's zijn tevreden over hun werk.
  • Het behandelaanbod is gecombineerd: zelfhulp, ggz, sociaal domein en huisartsenzorg.
  • De ketensamenwerking wordt elke dag beter.

Met wie bouwen we?

Alle partners in het regionale zorgnetwerk denken en ontwikkelen mee met het implementeren van het verkennend gesprek en het oprichten van Mentale Gezondheidscentra. Dat is hard nodig, omdat de eerste voorzichtige start met verkennende gesprekken in Rotterdam ons heeft laten ervaren dat ieders rol en wat een organisatie kan bijdragen echt nog met elkaar ontdekt moet worden.

Uiteraard is het realiseren van een Mentaal Gezondheidscentrum geen doel op zich, het moet uiteindelijk leiden tot een significante daling van de instroom van nieuwe cliënten in de ggz en in plaats daarvan de juiste zorg op de juiste plek plaatsvinden.