Intro herstelgerichte zorg

Herstelgericht werken: houdingsaspecten van onze collega’s

Herstelgericht werken betreft in de eerste plaats de basishouding van onze hulpverleners naar cliënten toe. Kenmerkend voor deze houding is een gelijkwaardige relatie met de cliënt en diens naasten. De leefwereld, het levensverhaal, de wensen en prioriteiten van de cliënt zijn hierbij leidend, evenals de eigen krachten, deskundigheid en de hulpbronnen in de directe omgeving.

We zetten in op een zo goed mogelijk leven voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Wij behandelen en begeleiden ongeveer 15.000 mensen met een dergelijke aandoening. Deze mensen zijn veelal maatschappelijk geïsoleerd. Hun levensverwachting is nog altijd gemiddeld 15 tot 20 jaar korter dan die van andere Nederlanders.

Een aanzienlijk gezonder, langer, menswaardiger en zinvoller leven voor EPA-cliënten is nodig en dat vraagt om een wezenlijke verbetering van hun leefsituatie. Het is onze ambitie om, naast het voorkomen van de ontwikkeling van een ernstige psychiatrische aandoening, een beter en gezonder leven voor EPA-cliënten mogelijk te maken.

We zetten met concrete acties in op het verbeteren van de woonsituatie, financiële gezondheid, een zinvolle dagbesteding, met aandacht voor leefstijl en vitaliteit.

Herstelgericht werken is een onderdeel van onze behandeling en zorg. Ook via herstelacademies en onze eigen herstelwerkplaatsen hebben wij op uiteenlopende manieren mogelijkheden voor mensen die bezig zijn met hun herstel.