Levensloopaanpak

Ketenveldnorm de levensloopaanpak 

Voor personen met ggz-problematiek en/of een licht verstandelijke beperking die ook andere problemen hebben (zoals een verslaving) en daardoor gevaarlijk gedrag vertonen of een risico hebben op gevaarlijk gedrag is de geïntegreerd en domein overstijgende werkvorm ontwikkeld: de Ketenveldnorm. Deze personen zijn soms wel in beeld bij gemeenten, zorginstellingen, politie of zorg- en veiligheidshuizen, maar een levenslange regie (levensloopaanpak) op de zorg en ondersteuning ontbreekt vaak. De levensloopaanpak én beveiligde intensieve zorg is de ‘sluitende aanpak’ voor deze complexe doelgroep. Lees hieronder hoe Fivoor en Antes invulling geven aan deze levensloopaanpak.

Levenslange regie 

De levensloopaanpak kan alleen worden georganiseerd als het sociaal domein, het zorgdomein, het forensisch domein en het veiligheidsdomein samenwerken. Doel van de levensloopaanpak is: meer stabiliteit, verbeteren levensomstandigheden en kwaliteit voor de doelgroep, om daarmee de maatschappelijke veiligheid te vergroten en de maatschappelijke kosten terug te dringen. Dit wordt gerealiseerd door een langdurige betrokkenheid van het sociaal domein, het veiligheidsdomein en het zorgdomein, waarbij in in samenhang wordt ingezet op veiligheid, ondersteuning op bestaanszekerheden, en toegankelijkheid van zorg. Hierbij  houdt de levensloopaanbieder continu contact met de betrokkene. 

In de regio’s Midden Nederland (Regio Utrecht, Gooi&Vechtstreek, Flevoland), Den Haag (Haaglanden, Hollands-Midden) Noord Holland (Kennemerland en Zaanstreek/Waterland) is Fivoor coördinator van de levensloopaanpak en meestal ook levensloopaanbieder. Voor Rotterdam Rijnmond is Antes met Fivoor is levensloopaanbieder.  

Aanmeldingen voor de levensloopaanpak worden besproken in en onder procesregie van het Zorg en Veiligheidshuis (ZVH).. Alle netwerkpartners bespreken samen in het ZVH, op basis van strikte criteria, of een persoon voor de levensloopaanpak in aanmerking komt en stellen een plan op gericht op continuïteit van ondersteuning en zorg op alle levensgebieden.

Bij Fivoor is een vast forensisch FACT team langdurig bij de persoon betrokken zodat continuïteit van zorg wordt geboden. Langdurige betrokkenheid bij een persoon en - zeker op overgangsmomenten - continuïteit van ondersteuning op bestaanszekerheden, zorg én vaste hulpverleners voorkomen dat een cliënt tussen wal en schip valt of steeds opnieuw zijn of haar, toch al pijnlijke, levensverhaal moet doen. De benadering is intensief en forensisch. Dat wil zeggen dat in een levensloopaanpak risicogericht wordt gewerkt, waarbij risicotaxatie- en screeningsinstrumenten op meerdere momenten worden ingezet. Fivoor blijft betrokken tijdens het op- en afschalen van zorg, ook wanneer dit bij een andere zorgaanbieder is of tijdens detentie. Daarnaast biedt Fivoor ook een vangnet voor beveiligde klinische zorg in de betreffende regio’s. 

Beveiligde zorg

In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan verbeterde toegang tot opname in een beveiligde klinische setting voor personen die ten gevolge van hun psychische stoornis, verstandelijke beperking en/of hun verslaving een (ernstig) risico voor zichzelf of hun omgeving vormen. In het kader van de afspraken omtrent de zorg voor personen met verward gedrag was de wens vanuit de ggz-sector, de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie om de beddencapaciteit voor de beveiligde zorg te verhogen. Zorgverzekeraars hebben daarom in 2018 de beveiligde beddencapaciteit verhoogd met 151 bedden, waarvan 33 zijn toegekend aan Fivoor. Daarnaast is de borging van goede toegang, voldoende capaciteit en inzicht in de capaciteit vastgelegd in het “Convenant Capaciteit Beveiligde Bedden Geestelijke Gezondheidszorg en Gehandicaptenzorg”. Meer informatie kunt u vinden op www.beveiligdebedden.nl.

Fivoor biedt beveiligde zorg op verschillende beveiligingsniveaus aan in de regio’s Midden Nederland, Den Haag en Rotterdam. Na de toekenning heeft Fivoor zich ingezet om extra capaciteit beschikbaar te stellen voor de Zvw, zie tabel 1. De beveiligde zorg wordt ingezet voor opschaling vanuit de levensloopaanpak, opname met zorgmachtiging vanuit de Wvggz en personen die vanwege het gevarenrisico niet meer te hanteren zijn in de reguliere ggz. Bij de aanmelding wordt een inschatting gemaakt van het benodigde beveiligingsniveau en waar dat kan wordt een patiënt zo veel mogelijk in de omgeving van zijn/haar woon/verblijfplaats geplaatst. In de praktijk zien we dat opnames voornamelijk plaats vinden op beveiligingsniveau 2. Dit wijkt af van de initiële inschatting van benodigde bedden op beveiligingsniveau 3.  

De behandeling is in de eerste fase intensief en specialistisch van aard. Vervolgens richt de behandeling zich op stabilisatie, rehabilitatie, het opstarten van continuïteit van zorg en preventie van recidive. De doelstelling van de behandeling in een beveiligde setting is om patiënten door te plaatsen naar de reguliere zorg. Daartoe krijgt de patiënt meer verantwoordelijkheid naarmate de behandeling vordert.

Wilt u een kijkje nemen in een beveiligde Forensisch Psychiatrische Afdeling van Fivoor, bekijk dan onze korte film.