Gezinsgerichte aanpak

Kansrijke start

Er is steeds meer aandacht voor het feit dat kind problematiek gezien moet worden binnen de bredere context van het gezin en maatschappij. Binnen Youz dragen we deze visie ook uit en vertalen we dit in gezinspoli's, het behandelen van ouders binnen de Beter Thuisteams en het 0-6 integrale team in de wijk. Ook zetten we in op het versterken van de samenwerking in de behandeling van gezinnen samen met PsyQ, Parnassia en 1nP. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen binnen deze gezinsaanpak betreft het behandelen van gezinnen in de IMH-teams.

Ruim een half miljoen kinderen in Nederland groeit op in een gezin, waarbij een of beide ouders psychische problemen of een verslaving heeft. De opvoeding is daardoor voor deze ouders bijzonder uitdagend: het risico bestaat dat psychische problematiek verergert en dat dit gevolgen heeft voor de mentale gezondheid van deze kinderen.

Integrale samenwerking tussen het jeugddomein en de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen (v-ggz) kan de effectiviteit van de hulp aan deze gezinnen vergroten en de transmissie van psychische problemen verkleinen. Voor Parnassia Groep vormen gezinnen een belangrijk speerpunt. Het doel is om, waar nodig, gezinnen geïntegreerd te behandelen en de mentale gezondheid van gezinnen te vergroten. We hebben aandacht voor de kinderen, het gezin en bredere systeem wanneer een volwassene wordt aangemeld;

Binnen Rijnmond, Haaglanden en Noord Holland werken we met ouder-kind consultatiegesprekken. Een behandelaar van de volwassene ggz kan een preventiemedewerker van Youz of Indigo betrekken om samen met de behandelaar en met de cliënt te praten over de kinderen en het ouderschap, en op basis daarvan eventuele doelen op te nemen in het hulpverleningsplan. Dit programma zijn we geleidelijk aan het uitbreiden. In Zoetermeer en deels in Haaglanden is het inmiddels zo dat het standaard onderdeel is van de intakefase binnen PsyQ, tenzij een client daar vanaf ziet.

In de regio Haaglanden Integraal is afgelopen jaren intensief ingezet op de ontwikkeling van 3 Beter Thuis teams (waarvan 1 gericht op het jonge kind tot 6 jaar), die een integrale gezinsbehandeling bieden voor gezinnen met meervoudige problemen. Deze teams hebben behandelaren in het team beschikbaar voor volwassenen en hebben ook afspraken met PsyQ in het kader van samen behandelen en doorverwijzen naar specialistische programma’s.
Sinds begin dit jaar is de regio Rotterdam binnen de proeftuinen netwerkzorg, bezig ouder en kind actief te behandelen. Ouders ontvangen zorg vanuit Antes en Psyq  met als doel gezamenlijk geïntegreerde zorg te bieden aan het gezin.