Privacy en jouw dossier

Het medisch dossier valt onder de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenomst (WGBO) en wordt op grond hiervan bewaard conform de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar of zoveel langer voor zover uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Jouw persoonsgegevens worden niet bewaard op onze internetservers maar direct versleuteld verzonden naar onze systemen en gewist van onze publieke online omgevingen. Ten behoeve van de bescherming van jouw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van die gegevens te voorkomen.

Het recht op inzage in jouw dossier

Je hebt recht op inzage en op een afschrift van jouw cliëntdossier. Het Cliëntenportaal maakt het mogelijk om je dossier in te zien. Heb je nog geen account voor het Clientenportaal dan kun je dit bespreken met je behandelaar. Lukt het niet via het Cliëntenportaal, dan kun je een aanvraag doen via deze site. Voor inzage vragen we je een schriftelijk ondertekend verzoek in te dienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken, ter bescherming van jouw privacy. Parnassia Groep zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.
Inzage in jouw dossier is gratis. Je hebt ook recht op kopieën van jouw medische gegevens. Wil je meer dan één kopie van alle gegevens? Dan vragen we daarvoor een vergoeding.

Vraag inzage aan >

Correctierecht

Het correctierecht geeft je het recht om correctie van jouw persoonsgegevens aan te vragen. Je kunt Parnassia Groep vragen jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt om correctie vragen als jouw persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn. Ook mag je een medewerker vragen om jouw mening toe te voegen aan jouw dossier, als je dit graag wilt.

Het recht op het meenemen of overdragen van jouw gegevens

Dit recht geeft je de mogelijkheid om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Het recht geldt voor een deel van de gegevens in medische dossiers. De persoonsgegevens die je zelf actief en bewust hebt verstrekt, vallen onder dit recht. Parnassia Groep kan deze gegevens op jouw verzoek elektronisch aanleveren aan jezelf of aan een andere zorgaanbieder. Hierna zal Parnassia Groep jouw gegevens wissen.

Het recht om gegevens te laten verwijderen

Dit recht betekent dat je Parnassia Groep mag vragen om gegevens uit jouw dossier te wissen. Je kunt hierom vragen bij jouw behandelaar. Vraag je om vernietiging van jouw gehele dossier? Parnassia Groep kan een verzoek tot vernietiging weigeren, bijvoorbeeld als de gegevens nodig zijn voor het blijven leveren van zorg. Een verzoek tot vernietiging van jouw dossier kun je indienen bij de geneesheer directeur. Parnassia Groep heeft een maand de tijd om aan dit verzoek te voldoen. Als we jouw verzoek afwijzen, zullen we je dat schriftelijk toelichten.

Het recht op bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je van mening bent dat het gebruik van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Ben je niet tevreden over hoe wij om gaan met jouw persoonsgegevens? Bespreek dit dan altijd met jouw behandelaren. Nemen zij jouw zorgen niet weg? Je kunt een klacht indienen. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mogelijkheid intrekken toestemming

Als je ons toestemming hebt verleend voor bepaalde verwerkingen, kun je deze toestemming ook op ieder moment weer intrekken.