Veelgestelde vragen

Componence Asset List

Parnassia Groep neemt privacy serieus en werkt dan ook volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens de AVG mag Parnassia Groep alleen persoonsgegevens verwerken als er een wettelijk geldige reden voor is en een duidelijk omschreven doel. Deze gegevens mogen we ook alleen voor dát doel gebruiken. Parnassia Groep heeft de noodzakelijke maatregelen getroffen om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Alles wat u met een behandelaar bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Uw behandelaar mag met niemand anders bespreken wat er in de behandeling aan de orde is gekomen.  

Hierop zijn twee uitzonderingen. Uw situatie kan besproken worden in een behandelteam, zodat we u de beste zorg kunnen blijven bieden. Ook uw huisarts wordt schriftelijk op de hoogte gehouden van het verloop van uw behandeling. Als u daar bezwaar tegen heeft, dan meldt u dit aan uw behandelaar. Net als uw behandelaar heeft de huisarts een geheimhoudingsplicht. Dus ook uw huisarts niets mag zeggen over zijn/haar patiënten tegen anderen.

Parnassia Groep geeft nooit zonder uw toestemming informatie over u aan mensen die niet bij de behandeling betrokken zijn. Alleen als Parnassia Groep hier wettelijk toe wordt verplicht kan hiervan afgeweken moeten worden.

Privacybeleid en verwerken persoonsgegevens

De Parnassia Groep heeft een privacyreglement op haar website gepubliceerd over welke gegevens van u verwerkt worden.

Gemeentes

De behandelingen die wij bieden aan kinderen en jongeren worden sinds 2015 vergoed door de gemeente. In de factuur die naar de gemeente wordt gestuurd staat standaard de hoofddiagnose vermeld waarvoor de behandeling is ingesteld. Deze informatie gebruikt de gemeente alléén voor betalingsdoeleinden en voor geen enkel ander doel. Mocht u niet willen dat deze informatie vermeld wordt, dan kunt u een formulier invullen bij uw behandelaar. Dit heet een  opt out regeling.

Administratieve doeleinden en onderzoek

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Om de resultaten van onze behandelingen te meten maken wij gebruik van de zogenaamde Routine Outcome Monitoring (ROM). Op een aantal momenten tijdens uw behandeling, vragen wij of u een vragenlijst in wilt vullen die gaat over uw klachten.
De uitkomst van deze vragenlijst gebruiken wij voor een aantal, uitsluitend interne, doeleinden.

In de behandeling
In de eerste plaats zijn de uitkomsten van deze vragenlijsten van belang voor u om met uw behandelaar te bespreken of de behandeling voldoende aanslaat. Indien nodig, kan de behandeling bijgesteld worden. 

Voor betere geestelijke gezondheidszorg
Daarnaast gebruiken we de gegevens van patiënten die de ROM invullen om de behandelresultaten van groepen patiënten te vergelijken. In dit geval zorgen we ervoor dat niet meer bekend is om welke patiënten het gaat. Een voorbeeld hiervan is dat we onderzoeken of bepaalde kenmerken kunnen voorspellen welke behandeling de grootste kans op resultaat geeft.

Invullen vragenlijsten ROM
U bent niet verplicht de vragenlijsten in te vullen. We stellen het echter wel zeer op prijs, voor het volgen van de resultaten van uw eigen behandeling en ook omdat het ons in staat stelt onderzoek te doen naar steeds betere behandelmethoden.

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, dan kunt u dat bij uw behandelaar aangeven. Wanneer uw gegevens voor onderzoek naar behandelresultaten gebruikt worden, worden gegevens zo bewerkt dat ze niet herleidbaar zijn naar een persoon. Uw privacy is hiermee gewaarborgd.