Carroussel jaarbericht 2022

Jaarbericht 2022

Voorwoord


Elke collega telt! We hebben veel respect voor de collega’s die de zorg continueerden terwijl ze met minder collega’s en met veel inzet van uitzendkrachten hun belangrijke werk moesten doen.

Vitaliteit en het evenwicht tussen werk en privé waren de afgelopen jaren belangrijke gespreksonderwerpen, en dat geldt ook voor de komende tijd. Het jaar 2022 was immers het derde jaar van de coronapandemie. De pandemie trok wederom een zware wissel op onze collega’s en cliënten en stelde hun flexibiliteit en doorzettingsvermogen op de proef.

We hebben veel respect voor de inzet en vitaliteit van onze collega's. Helaas vielen er ook een aantal collega's uit. Het ziekteverzuim was in 2022 fors hoger dan normaal en ook in 2023 is het nog erg hoog. We hebben daarom ook veel aandacht voor collega’s die ziek zijn en voor de ondersteuning die zij nodig hebben om hun werk weer te kunnen oppakken. Een deel van het verzuim is direct gerelateerd aan corona. Zorgelijk is dat grotere groepen langdurig ziek zijn. Het ziekteverzuim is een breed probleem in de sector en ons verzuim is vergelijkbaar met andere ggz-instellingen in de Randstad.

We hebben bijna 160.000 cliënten kunnen behandelen, ondanks het hogere verzuim. Dat is minder dan het geval zou zijn bij een normaal verzuim. De wachtlijsten zijn mede hierdoor iets opgelopen. We zien ook meer aanmeldingen na deze coronajaren.

Er zijn in toenemende mate ook zorgen over de mentale gezondheid van jongeren, terwijl de jeugdzorg met grote problemen kampt. Voldoende jeugdigen tijdig de zorg bieden die zij nodig hebben, is dan ook een belangrijke opgave. Dat geldt ook ten aanzien van de gezinnen van deze kinderen.

Ondanks deze uitdagingen hebben we veel mooie verbeteringen gerealiseerd in de behandeling en begeleiding van onze cliënten. We hebben ook de ontwikkeling van zorgondersteunende apps en digitale modules, ons Cliëntenportaal, zorgdomotica en VR-technieken weer een stap verder gebracht. We hebben onze zorgverlening gecontinueerd en die werd door cliënten en hun naasten met een zeer mooie 8,2 goed gewaardeerd.

We zijn dankbaar voor de inzet en deskundigheid van elke collega. Met elkaar hebben we de resultaten bereikt waarover we rapporteren in het jaarverslag dat voor u ligt. Wij wensen u veel leesplezier!

Mede namens de bestuursraad,


Stephan Valk, Sjoerd van Breda en Elnathan Prinsen

Raad van bestuur.

Jaarbericht 2022 - infographic

Parnassia Groep in 2022

Het jaar in cijfers en grafieken

Bekijk de infographic >

Jaarbericht 2022 - uitgelicht blokken

We sloten het jaar af met een positief resultaat

We sloten het jaar af met een positief resultaat

Jaarbericht 2022 - uitgelicht blokken 2

Onze zorg werd gewaardeerd met een mooie 8,2

Onze zorg werd gewaardeerd met een mooie 8,2