Onderzoek Autisme

Autisme is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis, waarbij het klinische beeld gedurende de levensloop verandert, evenals de vragen die de cliënten en directe betrokkenen stellen.

Diagnostiek, behandeling en ondersteuning in iedere fase van het leven, op alle levensgebieden en met speciale aandacht voor grote en kleine veranderingen, is voor veel mensen met autisme essentieel om in hun kracht te komen en te blijven en diepe dalen in het functioneren te voorkomen. 

Wetenschappelijk onderzoek naar de relevantie van de zorg in relatie tot de doelgroep draagt daaraan bij. Onze autisme-afdelingen dragen bij aan het versterken van het wetenschappelijk fundament in de autismezorg. Het onderzoek richt zich op het (door)ontwikkelen van kennis die op de korte of langere termijn ingezet kan worden binnen de klinische praktijk. 

Binnen Parnassia Groep wordt onderzoek naar autisme uitgevoerd bij onze vier onderdelen die gespecialiseerd zijn in autisme:

  • Centrum voor Autisme Haaglanden
  • Centrum voor Autisme Noord-Holland
  • Leo Kannerhuis (TOPGGz)
  • SARR (TOPGGz). 

Voorbeelden autismeonderzoek

Bij SARR Jeugd zien behandelaren dat ouders vaak veel stress ervaren als gevolg van de opvoeding van hun kind met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Deze stress uit zich soms in psychische klachten (zoals angst, somberheid), soms in lichamelijke klachten (zoals moeheid, hoofdpijn, slaapproblemen) en soms in beide. 

Chronische stress bij de ouders van kinderen met een ASS kan leiden tot ernstige fysieke en mentale gezondheidsproblemen met bovendien een verhoogde kans op voortijdig overlijden. Verder blijkt uit de resultaten van uitgevoerde systeemtherapieën dat deze stress de behandeluitkomst van het kind negatief beïnvloedt. Ook blijkt dat ouders vaak zelf een ASS hebben. Deze observaties vormden de aanleiding  voor het opzetten van een onderzoekslijn naar stress en chronische ziekten bij individuen met een ASS bij SARR.

Het camoufleren van autisme houdt in dat iemand autismekenmerken in sociale situaties probeert te verbergen of te compenseren. Het bestuderen en vervolgens imiteren van het sociale gedrag van anderen is bijvoorbeeld een vorm van camoufleren die vaak voorkomt.

In dit onderzoeksproject van het Leo Kannerhuis wordt onderzocht hoe camouflage goed objectief vastgesteld kan worden en of mensen met autisme anders camoufleren dan mensen met ADHD. Daarna wordt onderzocht of, en zo ja hoe, camouflage een rol speelt in (de ontwikkeling van) comorbide psychische klachten. Als laatste wordt onderzocht hoe camouflage een rol speelt in de behandeling.

Inmiddels is bekend dat 70 procent van de mensen met een ASS meerdere stoornissen heeft, bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis. Dan rijst de vraag wat de invloed is van die persoonlijkheid(spathologie) op de desbetreffende persoon. Bovendien levert het kennen van de persoonlijkheid een grote meerwaarde op voor de behandeling. Het maakt de sterke en zwakke kanten van een persoon inzichtelijk, zodat de therapeut daar op kan inspelen. Er is duidelijk behoefte aan meer inzicht in de relatie tussen ASS en persoonlijkheids(pathologie), ten behoeve van de diagnostiek en de behandeling. Onderzoek hiernaar wordt uitgevoerd bij SARR.