Onderzoek LVB

Een aanzienlijk deel van de cliënten in de ggz heeft een licht verstandelijke beperking (LVB). Toch wordt een juiste diagnose vaak gemist, terwijl deze groep drie tot vier keer meer kans heeft om een psychiatrische stoornis te ontwikkelen dan normaal begaafde mensen.

Door onderzoek te doen naar LVB binnen de psychiatrie worden mensen met een LvB sneller herkend en kunnen zij passende zorg ontvangen. Dit leidt tot een verbetering in het functioneren.

  • Effectiviteit onderzoeken van het Herstelspel, waarmee psychische problemen op een laagdrempelige manier bespreekbaar worden gemaakt.
  • Vaststellen van een LVB bij cliënten met een persoonlijkheidsstoornis en een opleidingsniveau van MBO 2 of lager gescreend met behulp van de Screener Intelligentie Lichtverstandelijke beperking. 
  • Onderzoeken of de methodiek Geweldloos verzet een open groepsklimaat stimuleert om daarmee gedragsproblemen, escalatie en isolatie te voorkomen.

Voorbeelden LVB onderzoek

Sinds 2019 wordt binnen Antes gebruik gemaakt van een nieuw ontworpen Herstelspel op basis van de uitgangspunten van herstelondersteunend werken. Het is een bordspel van extra groot formaat, waarmee herstellen van psychische problemen bespreekbaar wordt gemaakt. Verslavingen, medicatie, goed voor jezelf zorgen en situaties om te vermijden komen op een laagdrempelige manier aan bod. In het spel is aandacht voor de lagere intelligentie en de trage verwerkingssnelheid van cliënten met een LvB.
Het onderzoek naar het gebruik van het Herstelspel is gericht op inzicht krijgen in de ervaringen en belevingen van cliënten die het spel spelen en de behandelaren/begeleiders die het spel leiden.

Verbeterpunten voor het spelen, de uitvoering en werkwijze voor begeleiders leiden tot optimalisering met een beroepsproduct als uitkomst. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de ggz teams op de Dynamostraat van Antes in Rotterdam.

Persoonlijkheidsstoornissen komen veelvuldig voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Omgekeerd is weinig bekend over het voorkomen van een LVB bij persoonlijkheidsstoornissen. Het is belangrijk om een LvB vast te stellen aangezien deze cliënten mogelijk minder goed kunnen profiteren van een talige en cognitieve behandeling als psychotherapie.

Met deze studie worden cliënten met een opleidingsniveau van MBO 2 of lager gescreend met behulp van de Screener Intelligentie Lichtverstandelijke beperking. Bij vermoeden van een LvB volgt een psychologisch onderzoek.

Een meerderheid van de kinderen, jongeren en volwassenen met een LVB die in zorg zijn binnen de ggz hebben gedragsproblemen. Dit uit zich in agressie, woedeaanvallen en opstandig of antisociaal gedrag. De begeleiding reageert hier vaak op met straf en beperkingen, bijvoorbeeld in de vorm van isolatie, zonder dat dit effect heeft op de agressie. Het werkt zelfs meestal averechts, wat ook de behandeling niet ten goede komt.

Bij De Banjaard, onderdeel van Youz, wordt onderzocht of de methodiek Geweldloos Verzet een open groepsklimaat stimuleert. In een open groepsklimaat wordt uitgegaan van gelijkheid, wederzijds respect, autonomie en eigen verantwoordelijkheid.

Geweldloos Verzet richt zich op verandering van gedrag bij begeleiders: aanwezig zijn, aandacht hebben en interesse tonen, nabijheid en de-escalatie. Het resultaat van het inzetten van Geweldloos Verzet is tot nu toe onder andere een meer positief ervaren groepsklimaat door cliënten, ouders en begeleiders, minder escalaties en minder isolatiemaatregelen.